Category: MySQL

Juju #05 – วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master

ต่อจาก Juju #04 – วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB ซึ่งเป็นวิธีการกระจายงานให้ MySQL แบบ Master-Slave จะต้องอาศัยความสามารถของ HyperDB Plugin ของ WordPress ในการทำงาน ซึ่งถ้าเป็นการพัฒนา Application ทั่วไปที่ไม่ใช่ WordPress ก็จะทำด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึง การสร้าง Load-Balanced MySQL แบบ Master-Master ซึ่งทำให้สามารถกระจายการ Write ไปยัง MySQL หลายตัวได้ (ในเบื้องต้น 2 ตัว)…

Juju #04 – วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB

ต่อจาก Juju #03 – วิธีสร้าง Load Balance MySQL เมื่อมี MySQL Server มากกว่า 1 ตัว ซึ่งทำการ Replication กัน (ในตอนนี้ 2 ตัว คือ Master กับ Slave) ซึ่งให้ความสามารถในเรื่อง [1] Data-Security : เมื่อข้อมูลถูก Replicate ไปที่ Slave แล้ว เราสามารถหยุดการทำงานของ Slave เพื่อทำการสำรองข้อมูลได้ โดยไม่กระทบประสิทธิภาพการทำงานของ Master Analytics: ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ที่ Slave โดยไม่กระทบประสิทธิภาพการทำงานของ…

Juju #03 – วิธีสร้าง Load Balance MySQL

จาก Juju #02 – วิธีติดตั้ง WordPress ทำให้ได้ WordPress ซึ่งเป็น Web Application 2 เครื่องทำหน้าที่ Load Balance กัน ด้วย haproxy แล้ว จากนั้น ทำการเพิ่ม MySQL เข้าไปใหม่ แล้วตั้ง Application Name เป็น mysql-slave แล้ว Commit Chages จากนั้น สร้าง Relation เป็น mysql:master –> mysql-slave:slave เมื่อเสร็จแล้ว จะได้ผลอย่างนี้ ทดสอบเพิ่ม…

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #6

วันนี้ได้รับรายงาน ร้องเรียนจากองค์กรภายนอก ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์จาก Domain ของ PSU ส่งข้อมูลจำนวนมาก ไปโจมตี ระบบเครือข่ายที่ต่างประเทศ จึงทำการสืบสวน เบื้องต้น พบว่า มาจากเครื่อง Web Server ของคณะหนึ่ง ซึ่งเพิ่งย้ายจากเครื่องเดิมซึ่งโดน Hack มาก่อน หวังขึ้นเครื่องใหม่ แล้วทุกอย่างคงจะดีขึ้น … แต่ก็ยังไม่ใช่ จึงขออนุญาต ผู้ดูแลระบบของคณะ เข้าตรวจสอบ โดยการสร้าง Account แยกต่างหาก และรายงานทุกขั้นตอนการทำงานให้ทราบ สิ่งที่พบคือ เป็น Ubuntu และใช้ Apache + PHP + MySQL มีการใช้งาน…