โครงการแอดมินศูนย์คอมสัญจรพบแอดมินคณะ/วิทยาเขต

โครงการแอดมินศูนย์คอมสัญจรพบแอดมินคณะ/วิทยาเขต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานดูแลระบบเครือข่าย ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ และดูแลระบบห้องบริการ คอมพิวเตอร์
2.เป็นการไปเยี่ยมชม พบปะ รับฟังความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.เป็นการไปเยี่ยมผู้ดูแลระบบ ณ สถานที่ทำงานในคณะ
4.เป็นการไปทดสอบการเข้าถึงระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้น
หมายเหตุ การเดินทางไปในแต่ละวิทยาเขต อาจมีการนำ server ไปติดตั้งเช่น PSU Passport server เป็นต้น

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม
เดือน ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 หมุนเวียนไปคณะต่างๆในวิทยาเขตหาดใหญ่ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30-15.30 น. และไปวิทยาเขตละ 2 วัน ดังนี้

ตุลาคม 56

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์    วันที่ 21 ต.ค. 56
2.วิทยาเขตปัตตานี   วันที่ 24-25 ต.ค. 56
3.คณะวิทยาศาสตร์    วันที่ 28 ต.ค. 56

พฤศจิกายน 56

1.คณะทรัพยากรธรรมชาติ    วันที่ 4 พ.ย. 56
2.คณะแพทยศาสตร์    วันที่ 11 พ.ย. 56 (สลับกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอบคุณครับ)
3.คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    วันที่ 18 พ.ย. 56
4.คณะอุตสาหกรรมเกษตร    วันที่ 25 พ.ย. 56

ธันวาคม 56

P.คณะพยาบาลศาสตร์    เลื่อนไปเป็นวันที่ 17 มี.ค. 57
P.คณะทันตแพทยศาสตร์    วันที่ 9 ธ.ค. 56    เลื่อนไปเป็นวันที่ 21 เม.ย. 57
1.คณะเภสัชศาสตร์    วันที่ 16 ธ.ค. 56
2.วิทยาเขตภูเก็ต   วันที่ 23-24 ธ.ค. 56

มกราคม 57

P.คณะวิทยาการจัดการ    เลื่อนไปเป็นวันที่ 24 มี.ค. 57
1.คณะศิลปศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์    วันที่ 20 ม.ค. 57

กุมภาพันธ์ 57

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และ สถาบันสันติศึกษา    วันที่ 10 ก.พ. 57
2.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   วันที่ 20-21 ก.พ. 57
3.ตึกLRC    วันที่ 24 ก.พ. 57
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น11(อาคาร2)ด้านหลังตึกLRC
โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น11
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น12
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง ชั้น3-7
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ชั้น9
สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น11-12

มีนาคม 57

1.วิทยาเขตตรัง   วันที่ 7 มี.ค. 57
2.อาคารบริหารวิชาการรวม    วันที่ 10 มี.ค. 57
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น1
คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น3-4
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชั้น5
3.คณะพยาบาลศาสตร์    วันที่ 17 มี.ค. 57
4.คณะวิทยาการจัดการ    วันที่ 24 มี.ค. 57

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.