การเชื่อม OAUTH2 ของ PSU ด้วย NEXT.JS (PAGE ROUTE)

file : pages/challback.js const inter = Inter({ subsets: [“latin”] }); export default function Home({show2}) {      return (        <>            <div className=”container”>                <h1>Check OAuth</h1>                <p>Code: {JSON.stringify(show2)}</p>            </div>        </>    );} export async function getServerSideProps(context) {// เมื่อทำการ SignOn ระบบจะทำการเรียก callback url โดยส่ง parameter code มา    const … Read more

การเชื่อม OAUTH2 ของ PSU ด้วย NEXT.JS (APP ROUTE)

file app/api/callback/route.ts async function GET(request: Request) {// เมื่อทำการ SignOn ระบบจะทำการเรียก callback url โดยส่ง parameter code มา    const { searchParams } = new URL(request.url);    const code = searchParams.get(‘code’);    const state = searchParams.get(‘state’); //เตรียมข้อมูลเพื่อรับ access token    const pData1 = {        grant_type: ‘authorization_code’,        client_id: ‘XXXXXXXX’, // ได้มาจากสำนักนวัตถกรรม        client_secret: ‘XXXXXXXX’, // ได้มาจากสำนักนวัตถกรรม        code: code,       … Read more

OVAL Definition Generator Information

เพิ่มเติมจากhttps://sysadmin.psu.ac.th/2023/02/14/ubuntu-oval/OVAL Definition Generator Information (ทางขวาในรายงาน) เป็น Canonical USN OVAL Generator ซึ่งรายงานจะสรุปเป็นหมวดหมู่ช่องโหว่ต่างจากรายงานที่โครงการ Data Lake ส่งมาใช้ OVAL Definition Generator Information เป็น Canonical CVE OVAL Generator เน้นแสดงตาม CVE จึงไม่มีสรุปว่า CVE เกี่ยวกับช่องโหว่ใด