Zoom PSU(9)การดึง Reports หรือผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

1.1 คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us >> กด Sign in >>กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport 1.2 คลิก Reports >> คลิก Usage 1.3 คลิกเลือกวันที่เริ่มต้น >>คลิกเลือกวันที่สิ้นสุด >> กรอก Zoom Meeting ID >> คลิก Participants 1.4 คลิก Export with meeting data >> คลิก Export 1.5 ระบบจะ Download ไฟล์ .csv มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง