[บันทึกกันลืม] วิธีเพิ่ม Node (Ubuntu 22.04) เข้า Kubernetes cluster (version 1.25.0)

Adding a new node running Ubuntu 22.04 to Kubernetes version 1.25.0 cluster.

apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl
curl -fsSL https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kubernetes-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-archive-keyring.gpg] https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
apt update -y
apt install containerd  kubeadm=1.25.0-00 kubelet=1.25.0-00

modprobe br_netfilter

echo '# Set bridge-nf-call-iptables to 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1

# Set ip_forward to 1
net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf 

sysctl -p

Hope this help.