Zoom PSU(5) การกู้ไฟล์วิดีโอ บน Cloud Storage

3. คลิก Recover ด้านหลังไฟล์ที่ต้องการกู้คืน >> ไฟล์จะกลับไปอยู่ใน Cloud Recordings เพื่อให้ Share หรือ Download ได้ หมายเหตุ 1. ไฟล์บันทึก จะสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลบไฟล์ (Delete Time) หลังจากนั้นระบบจะลบถาวร 2. ไฟล์บันทึก ที่ถูกลบจะไม่นับรวมกับพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud Storage