ระบบสารสนเทศ (4/5) : ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.)

ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.)

ระบบรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ หรือเรียกสั่น ๆ ว่า ระบบ Course Spec. เดิมมีชื่อว่าระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ หรือเรียกสั่น ๆ ว่าระบบ มคอ.ออนไลน์ หรือ TQF Online

ระบบ Course Spec.

ระบบ Course Spec. เป็นระบบที่เริ่มใช้งานในปีการศึกษา 1/2564 ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยแต่ละวิทยาเขตจะมี URL ที่แตกต่างกัน เนื่องจากทีมพัฒนาได้แยกฐานข้อมูล ดังนั้นปัจจุบันระบบ Course Spec. ยังต้องเข้าใช้งานแยกวิทยาเขต โดยมี URL ดังนี้

  • วิทยาเขตหาดใหญ่ : https://course.psu.ac.th
  • วิทยาเขตปัตตานี : https://course.pn.psu.ac.th
  • วิทยาเขตภูเก็ต : https://course.phuket.psu.ac.th
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : https://course.surat.psu.ac.th
  • วิทยาเขตตรัง : https://course.trang.psu.ac.th

ระบบ Course Spec. สาเหตุที่มีการปรับปรุงจากระบบ มคอ.ออนไลน์ เนื่องจากมีการปรับปรุงรูปแบบต้นแบบจาก มคอ.3 และ มคอ. 4 มาเป็น “แผน” และต้นแบบจาก มคอ.5 และ มคอ. 6 เป็น “ผล” โดยมีการปรับเพิ่ม/ลด รายละเอียดที่จำเป็น/ไม่จำเป็นออกจากระบบ เพื่อให้อาจารย์ได้บันทึกข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

ส่วนของเจ้าหน้าที่คณะ/ภาควิชา

เมื่อเริ่มต้นการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมาได้ยกเลิกการบันทึก ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) พร้อมด้วยกลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดผล และ Curriculum Mapping ออก แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 3/2565 เป็นต้นไป จะนำส่วนของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) พร้อมด้วยกลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดผล และ Curriculum Mapping กลับมาใช้งานดังเดิม ดังนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำข้อมูลส่วนนี้ให้ครบถ้วนก่อน อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์จึงจะสามารถดึงข้อมูลไปดำเนินการต่อได้

ส่วนของอาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ จัดทำแผน

การจัดทำแผน เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตั้งต้นให้แล้ว อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ จัดทำแผน และส่งต่อให้แก่ ประธานหลักสูตร ผู้อนุมัติระดับคณะ อนุมัติแผน หากไม่ผ่านขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง จะย้อนกลับมาให้อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์แก้ไขแผนอีกครั้ง

ส่วนของอาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ จัดทำผล

การรายงานผล เมื่ออาจารย์ดำเนินการส่งผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ รายงานผล และส่งต่อให้แก่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร ผู้อนุมัติระดับคณะ อนุมัติการรายงานผล หากไม่ผ่านขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง จะย้อนกลับมาให้อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์แก้ไขการรายงานผลอีกครั้ง

หน้าหลักของระบบ Course Spec.

🎯 นี่เป็นแค่ระบบหนึ่งของระบบสารสนเทศทั้งหมด ที่ทางฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะมีระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่จะมาแนะนำในครั้งต่อไปค่ะ