สร้าง script comments column จาก table ไป view อัตโนมัติใน oracle

การเขียน comment ของ column view อัตโนมัติผ่านการสร้าง sql script ใน oracle โดยการนำ comment ของ column table มา generate comments ของ column view นั้น เพื่อประหยัดเวลาและไม่ต้องเขียน comment ซ้ำอีกรอบในการสร้าง view

จะยกตัวอย่างการใช้งาน โดยเลือก view V_MAJOR_FOR_API ที่ไม่มี comments โดยที่ view V_MAJOR_FOR_API มีการเรียกใช้ตาราง MAJOR, ตาราง MAJOR_TYPE และ ตาราง DEPT ที่มีการเขียน comments ของ column table อยู่แล้ว

ตาราง MAJOR ที่มี comments
ตาราง MAJOR_TYPE ที่มี comments
ตาราง DEPT ที่มี comments
view V_MAJOR_FOR_API ที่ไม่มี comments

ขั้นตอนที่1 จัดทำ sql script เพื่อสร้าง comments ของ column view

SELECT ud.name                view_name,
    ud.referenced_name           based_table,
    vcols.column_name,
    NVL (tcom.comments, vcom.comments)   comments
  FROM all_dependencies ud,
    all_tab_columns  vcols,
    all_tab_columns  tcols,
    all_col_comments tcom,
    all_col_comments vcom
 WHERE   ud.referenced_name = tcom.table_name
    AND ud.name = vcom.table_name
    AND vcols.table_name = ud.name
    AND vcols.owner = ud.owner
    AND vcols.column_name = vcom.column_name
    AND vcols.column_name = tcols.column_name
    AND tcols.owner = ud.owner
    AND tcols.table_name = ud.referenced_name
    AND tcols.column_name = tcom.column_name
    AND vcom.owner = ud.owner
    AND tcom.owner = ud.owner
    AND ud.name = 'V_MAJOR_FOR_API'
    AND ud.TYPE = 'VIEW'
    AND ud.referenced_type IN ('TABLE', 'VIEW')
    AND tcom.comments IS NOT NULL;
ผลลัพธ์จาก sql query ข้างบน

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำ format sql script เพื่อสร้าง comment ของ column view ตามรูปแบบ COMMENT ON COLUMN V_MAJOR_FOR_API .MAJOR_TYPE IS ‘รหัสประเภท’; โดยเขียน sql script จากข้างบนมาจัดการต่อ

SELECT  'COMMENT ON COLUMN '
    || ud.name
    || '.'
    || vcols.column_name
    || ' IS '''
    || NVL (tcom.comments, vcom.comments)
    || ''';'  comments
 FROM all_dependencies ud,
    all_tab_columns  vcols,
    all_tab_columns  tcols,
    all_col_comments tcom,
    all_col_comments vcom
 WHERE   ud.referenced_name = tcom.table_name
    AND ud.name = vcom.table_name
    AND vcols.table_name = ud.name
    AND vcols.owner = ud.owner
    AND vcols.column_name = vcom.column_name
    AND vcols.column_name = tcols.column_name
    AND tcols.owner = ud.owner
    AND tcols.table_name = ud.referenced_name
    AND tcols.column_name = tcom.column_name
    AND vcom.owner = ud.owner
    AND tcom.owner = ud.owner
    AND ud.name = 'V_MAJOR_FOR_API'
    AND ud.TYPE = 'VIEW'
    AND ud.referenced_type IN ('TABLE', 'VIEW')
    AND tcom.comments IS NOT NULL;
ผลลัพธ์จาก sql query ข้างบน

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นก็ Copy script จากขั้นตอนที่ 2 ไป execute script และจะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง

view V_MAJOR_FOR_API ที่มี comments จากการสร้าง script
 • ข้อเสีย จะเห็นว่า MASTER_MAJOR_NAME_THAI และ MASTER_MAJOR_NAME_ENG ใช้ไม่ได้เนื่องจาก ชื่อ column ไม่ตรงกับตารางที่เรียก

หวังว่า km จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยและสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำ document นะคะ