วิธีการสร้าง Zoom Meeting ID และส่งให้ผู้เข้าร่วม

1 สร้างบน Browser

1.1 กด Meetings >> กด Schedule a Meeting
1.2 กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กด Save

1.3 ตรวจสอบข้อมูล กด Copy Invitation >> Copy Meeting Invitation ส่งให้ผู้เข้าร่วม

2 สร้างบนโปรแกรม Zoom

2.1 กด Schedule >> กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม กด Save

2.2 กด Meetings >> Copy Invitation ส่งให้ผู้เข้าร่วม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.