วิธีการดาวน์โหลดวีดีโอ บน Cloud Storage ของ Zoom เก็บไว้ที่เครื่องผู้ใช้งาน

  1. คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us >> กด Sign in >>บัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport
  2. กด Recordings >> เลือกการประชุมที่ต้องการ >>กด Download

3. ระบบจะ Download วิดีโอ มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.