Day: September 28, 2022

Zoom PSU(4) การดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ บน Cloud Storage

1 Download บน Web Browser 1.1 คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us >> กด Sign in >>กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport 1.2 คลิก Recordings >> เลือกการประชุมที่ต้องการ >>กด Download 1.3 ระบบจะ Download วิดีโอ มาเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 2 Download บนโปรแกรม Zoom 2.1 คลิก Meetings >> คลิก Recorded >> เลือกการประชุมที่ต้องการ >>คลิก…

Zoom PSU(3) สร้างห้องประชุม (Meeting ID) และส่งให้ผู้เข้าร่วม

1 สร้างบน Web Browser 1.1 คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us >> คลิก Sign in >> กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport 1.2 คลิก Meetings >> กด Schedule a Meeting 1.3 กรอกรายละเอียดการประชุม กด Save Options แนะนำให้กดเลือก Allow participants to join anytime >> ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าประชุมได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอ Host เริ่มการประชุมMute participants upon entry…