Zoom PSU(2) วิธี Sign In ด้วย SSO บน Web Browser

  1. คลิกลิงก์ https://psu-th.zoom.us >> คลิก Sign in >> กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport

2. กรณีไม่เคยมีบัญชี Zoom

2.1 กด Confirm your email address

2.2 ตรวจสอบอีเมล Please activate your Zoom account  (From: no-reply@zoom.us) >> กด Activate Account


3. กรณีมีบัญชี Zoom อยู่แล้ว แต่ไม่เข้าสังกัด PSU

3.1 กด Confirm your email address

3.2 ตรวจสอบอีเมล  Confirm the requested change to your Zoom account (From: no-reply@zoom.us)

>> กด Switch to the new account

4. เข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้สำเร็จ >> ตรวจสอบสถานะ (มุมขวาบน)

4.1 สถานะ BASIC สามารถเข้าใช้งานได้ แต่จำกัดเวลา 40 นาที

4.2 สถานะ LICENSED สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดเวลา

หมายเหตุ 1. หากผู้ใช้งาน ต้องการจองใช้งาน Zoom แบบ License สามารถจองได้ที่เว็บ vcs.psu.ac.th

2. หากเบราว์เซอร์จำ PSU Passport ของท่านอื่น ให้ Sign Out จากโปรแกรม Zoom >>ปิดเบราว์เซอร์ และเปิดเบราว์เซอร์ใหม่