Zoom PSU(1)วิธี Sign In ด้วย SSO แบบติดตั้งโปรแกรม Zoom บน PC

1. เปิดโปรแกรม Zoom

2. คลิก Sign In >> คลิก SSO

3. ช่อง Company Domain กรอก psu-th >> คลิก Continue

4. เปิดเบราว์เซอร์ให้อัตโนมัติ กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport >> ลงชื่อเข้าใช้

5. กรณีไม่เคยมีบัญชี Zoom

5.1 กด Confirm your email address

5.2 ตรวจสอบอีเมล (From: no-reply@zoom.us) >>กด Activate Account

6. กรณีมีบัญชี Zoom อยู่แล้ว แต่ไม่เข้าสังกัด PSU

6.1 กด Confirm your email address

6.2 ตรวจสอบอีเมล (From: no-reply@zoom.us) >>หากยืนยันย้ายมา PSU ให้กด Switch to the new account

7. คลิก Open Zoom Meetings

7. เข้าใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ได้สำเร็จ >> ตรวจสอบสถานะ

7.1 สถานะ BASIC สามารถเข้าใช้งานได้ แต่จำกัดเวลา 40 นาที

(หากต้องการใช้งานแบบ LICENSED สามารถจองใช้งานได้ที่เว็บ vcs.psu.ac.th)

6.2 สถานะ LICENSED สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดเวลา

หมายเหตุ 1. ผู้ใช้งาน ต้องการจองใช้งาน Zoom แบบ License สามารถจองได้ที่เว็บ vcs.psu.ac.th

2. หากเบราว์เซอร์จำ PSU Passport ของท่านอื่น ให้ Sign Out จากโปรแกรม Zoom >>ปิดเบราว์เซอร์ และเปิดเบราว์เซอร์ใหม่