Day: July 11, 2022

ในวันที่มหาวิทยาลัยไม่ใช้ Google แล้ว เรามีทางเลือกอะไรบ้าง

7-Eleven.2022 จาก Google App for Education -> G Suite for Education -> G Workspace for Education ที่ชูจุดขาย Unlimited Storage ทำให้เกิดการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และความสามารถของ Google Apps ในการทำงานพร้อม ๆ กันได้ ใช้งานกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน 2022 เป็นเวลา 11 ปี 11 ปี ที่อีกนัยยะหนึ่งคือ การคานอำนาจไว้ และแล้วก็มาถึงจุดที่ ไม่…