Month: November 2021

DAX (Data Analysis Expression) ฉบับเริ่มใช้งาน

DAX (Data Analysis Expression) ใช้เพื่อการคำนวณใน Data Model  โดย DAX ประกอบด้วย Functions Operation และConstants เพื่อคำนวณและ/หรือแปลงข้อมูลเพื่อสร้าง Measure, Column, Table   ใช้งานได้ในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ดังนี้ Power BI, Excel (Power Pivot), SQL Server  โดยมีสูตรต่าง ๆ มากมาย มีประโยชน์มากในการทำงานเกี่ยวกับ Time Intelligence การสร้าง Date Dimension การคำนวณโดยใช้ Relationships เพื่อเตรียมการคำนวณให้ไปใช้ในการสร้าง Visualization…

Webmail transformation!! #1

คุยก่อน webmail.psu.ac.th อยู่กับเรามา… นานมากแล้วจนปัจจุบันนี้แทบจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วค้นหาด้วยภาษาไทย แท้ ๆ ก็ไม่ได้ ก็คงถึงเวลาต้องไป ที่ชอบๆ สักที พุทโธธรรมโมสังโข!!! เร็ว ๆ นี้สำนักนวตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉะริยะจะประกาศใช้งาน webmail ตัวใหม่ ที่ได้เปิดให้ทดสอบใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วอย่างเป็นทางการ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่าน https://webmail2.psu.ac.th ซึ่งต่อไปจะกลายเป็น https://webmail.psu.ac.th ผลกระทบถึงท่าน ๆ ทั้งหลาย… ดังนี้ ถ้าก่อนหน้านี้ใช้ https://webmail.psu.ac.th มาตลอดไม่เคยใช้ gmail เลย ก็ไม่กระทบอะไรนอกจากรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไป มาก… ถึงมากที่สุด ถ้าอ่านเมล์ที่ gmail.com เป็นหลักก็ไม่กระทบอะไรมากนัก ถ้ามีความต้องการตั้งค่า filter เพิ่มเติมก็จะกระทบมากเนื่องจากวิธีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างมาก เริ่มต้นการใช้งาน…