เชื่อมต่อจากฐานข้อมูล Oracle ไปยังฐานข้อมูลอื่นด้วย Oracle Database Gateway

โดยปกติหากต้องการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสองฐานข้อมูลสำหรับ Oracle สามารถทำได้โดยการสร้าง database link แต่กรณีที่ต้องการสร้างการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูล Oracle ไปยังฐานข้อมูลที่สร้างโดยระบบจัดการฐานข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ Oracle เช่น MS SQL Server, MySQL สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Oracle Database Gateway นั่นเอง

ตัวอย่างการใช้ Oracle Database Gateway เชื่อมต่อไปยัง MS SQL Server

เพื่อให้เห็นภาพการใช้งานจะยกตัวอย่างการใช้งานกับ MS SQL Sever ดังนี้

หมายเหตุ รุ่นของ Software ที่ใช้ในตัวอย่างนี้คือ

 • Oracle Database 12c R2 (12.2.0)
 • Oracle Database Gateways 12c (12.2.0)
 1. เตรียมข้อมูลที่จำเป็นก่อนการติดตั้ง

ข้อมูลของ SQL Server ที่เราต้องการเชื่อมต่อ

 • ชื่อเครื่องหรือ IP Address ของเครื่องที่ SQL Server ติดตั้งอยู่
 • หมายเลข port ของ SQL Server ที่เราต้องการเชื่อมต่อ
 • ชื่อฐานข้อมูล SQL Server ที่เราต้องการเชื่อมต่อ

2. ขั้นตอนการติดตั้ง Oracle Database Gateway

เมื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้งจากเว็บไซต์ของ Oracle แล้ว ดำเนินการติดตั้งจากตัวติดตั้งที่ดาวน์โหลด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ขั้นตอนนี้จะเป็นการใส่ข้อมูลของฐานข้อมูล MS SQL Server ที่ต้องการเชื่อมต่อ

หลังจากนั้นทำการติดตั้งไปตามขั้นตอนตามลำดับ จนถึงขั้นตอนการสร้าง listener

หลังจากติดตั้ง listener สำเร็จแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Oracle Database Gateway

*** หลังจากการติดตั้ง หากเรียกดู Service จะเห็นว่ามี service ของ listener ปรากฎขึ้นมา

3. การตั้งค่าหลังจากติดตั้ง

 • ไปยังโฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Oracle Database Gateway เช่น C:\app\tg\Administrator\product\12.2.0\tghome_1\dg4msql\admin
 • เปิดไฟล์ initdg4msql.ora
 • ตรวจสอบการตั้งค่าตรง  HS_FDS_CONNECT_INFO

HS_FDS_CONNECT_INFO=[192.168.100.184]/1433/MSSQLSERVER

กรณีมีแค่ instance เดียว  อาจจะละชื่อ instance ไว้ และระบุชื่อฐานข้อมูลได้เลย ดังตัวอย่าง

HS_FDS_CONNECT_INFO=[192.168.100.184]:1433//FILMSDSQL

4. สร้าง database link

เมื่อติดตั้ง Oracle Database Gateway เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการสร้าง database link บนฐานข้อมูล Oracle เพื่อทำการเรียกดูข้อมูลบน MS SQL Server ผ่านทาง database link ที่สร้างขึ้นมา

 • รูปแบบคำสั่งในการสร้าง Database Link เป็นดังนี้

CREATE PUBLIC DATABASE LINK DBLinkName

CONNECT TO sa IDENTIFIED BY password

USING ‘dg4msql’;

 • DbLinkName คือ ชื่อของ database link
 • sa คือชื่อของ user บน MS SQL Server (อาจจะเป็น user อื่นก็ได้)
 • password คือ รหัสผ่านสำหรับ user บนฐานข้อมูล MS SQL Server

5. การเรียกดูข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน database link ที่สร้างขึ้นโดยใช้คำสั่ง sql เช่น

select * from table@DBLinkName;

เมื่อ table คือ ชื่อตารางที่อยู่บน MS SQL Server