Day: May 25, 2021

ขยับแถว (row) ขึ้น/ลง ใน ASP.NET Gridview ด้วย jQuery

บางครั้งการแสดงผลข้อมูลใน Gridview จะมีความต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดลำดับข้อมูลได้ ในบทความนี้ผู้เขียนจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ jQuery มาเพิ่มความสามารถให้กับ Gridview ให้สามารถขยับแถวที่ต้องการไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มโค้ด HTML สำหรับแสดงผลข้อมูล Gridview จะสังเกตว่าจะมีฟิลด์ที่เป็น ItemTemplate สำหรับแสดงผลปุ่ม UP และปุ่ม DOWN สำหรับใช้ในการเลื่อน row นั้นๆ ขึ้นหรือลง และเหตุผลที่จะต้องมี UpdatePanel ครอบปุ่มไว้ เพราะทุกครั้งที่มีการกด จะเกิดการ Postback ทำให้ข้อมูลจะถูก Bind ซ้ำ การเรียงลำดับก็จะกลับคืนไปเหมือนเดิม จึงจำเป็นต้องทำ Partial Load เพื่อป้องกันการ Bind ข้อมูลซ้ำ…

วิธี Zoom icon บน iPhone

เวลาที่เราจะต้องการ Capture เพื่อทำคู่มือ หรือ ต้องการส่งหน้าจอให้ผู้อื่นดูว่าใช้ Icon ไหนในการเข้าใช้งาน เราสามารถ Capture หน้าจอพร้อมทั้ง Zoom Icon ให้ผู้ใช้เห็นกันชัดๆ อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. Capture หน้าจอ โดยกดปุ่ม Home พร้อมกับปุ่ม Power จะเข้าหน้าจอของการแก้ไขภาพ  เลือกเครื่องหมาย + กด แล้วเลือก Magnifier 2. ปรากฏแว่นขยาย ให้เลือกเลื่อนไปยัง Icon ที่เราต้องการ Zoom แล้วปรับขนาดได้ตามต้องการ 3. จะได้หน้าจอผลลัพธ์ที่เราได้ Zoom ไว้ ซึ่งวิธีนี้เรายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อ…

Big Data Framework

ออกตัวไว้ก่อนนะครับบทความนี้เป็นการย่อความหรือถอดสาระสำคัญมาจาก หนังสือกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ซึ่งจะนำเสนอในส่วนของการตั้งทีมเพื่อพัฒนา Big Data แนวทางการพัฒนาทั้งข้อมูลและกลุ่มคนที่จะดำเนินการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล เพื่อประยุกร์ใช้กับการนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราในรูปแบบ (Data Driven Organization) 1) กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Business Domain) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ทำงานด้านบริการ มีหน้าที่กำหนดโจทย์หรือประเด็น ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล และนำสารสนเทศที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล มาใช้ประกอบการดำเนินงาน 2) กลุ่มผู้วิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักนิทัศน์ข้อมูล (Data Visualizer) มีหน้าที่ในการนำข้อมูลมาจัดกลุ่ม…

การนับจำนวนข้อมูลโดยใช้ Pivot Table

ตามปกติหากเราต้องการนับจำนวนข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ใน Excel หลาย ๆคนคงใช้ฟังก์ชัน COUNTIF ในการนับจำนวนกัน แต่วันนี้มีอีกวิธีที่จะมานำเสนอนั้นคือการใช้ Pivot Table ในการนับจำนวน ซึ่งใช้งานง่ายและไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ ลองมาดูวิธีกันเลยนะคะ ใน excel ที่เรามีข้อมูลซ้ำ ๆ กันหน้าตาแบบนี้ 2. ไปที่เมนู Insert เลือก Pivot Table 3. ปรากฏหน้าจอ Create PivotTable เพื่อให้เลือกกลุ่มของข้อมูลที่ต้องการนับจำนวน ให้เลือกคอลัมน์ที่ต้องการนับจำนวน  แล้วกดปุ่ม OK  ดังรูป 4. ปรากฏหน้าจอการทำงานของ Pivot Table ให้เลือกลากข้อมูลชื่อ-สกุล มาไว้ในช่อง…