ซ่อน/แสดง คอลัมน์ใน ASP.NET GridView ด้วย jQuery

การแสดงผลข้อมูลใน Gridviews ในบางสถานการณ์เราต้องการซ่อนข้อมูลบางคอลัมน์ออกไปก่อนตามเงื่อนไขใดๆ และเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนเราก็จะแสดงข้อมูลในคอลัมน์ที่ถูกซ่อนนั้นออกมา

ในบทความนี้ผู้เขียนจะแสดงตัวอย่างการ ซ่อน/แสดง คอลัมน์ใน ASP.NET GridView ด้วยชุดคำสั่ง jQuery โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เพิ่มโค้ด HTML ดังตัวอย่างด้างล่าง ซึ่งเป็นโค้ดที่แสดง Checkbox เพื่อใช้เลือกแสดงคอลัมน์ CallNo และ ASP.NET GridView ที่มีข้อมูล 5 คอลัมน์

<asp:CheckBox ID="chkCallNo" Text=" Show CallNo" runat="server" Checked="true" />

<hr />
<asp:GridView ID="gvBib" runat="server" AutoGenerateColumns="False" >
	<Columns>
		<asp:BoundField DataField="BIB_NO" HeaderText="Bib#" />
		<asp:BoundField DataField="TITLE" HeaderText="Title" />
		<asp:BoundField DataField="Author" HeaderText="Author" />
		<asp:BoundField DataField="CALL_NO" HeaderText="CallNo" />
		<asp:BoundField DataField="ISBN" HeaderText="ISBN" />
	</Columns>
</asp:GridView>

2. เพิ่มโค้ดใน event Page_Load ในหน้า code behind เพื่อจำลองข้อมูลที่จะใช้แสดงใน GridView

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if(!IsPostBack)
  {
    DataTable dt = new DataTable();
    dt.Columns.AddRange(new DataColumn[5] { new DataColumn("BIB_NO"), 
                        new DataColumn("TITLE"), 
                        new DataColumn("AUTHOR"),
                        new DataColumn("CALL_NO"),
                        new DataColumn("ISBN")});
    dt.Rows.Add(1, "1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย", "สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)", "WA13 ห159 2556", "");
    dt.Rows.Add(2, "ความลับในร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้", "ฟรานซิส, เกวิน", "QS4 ฟ133a 2560", "9786168022887");
    dt.Rows.Add(3, "The best ICU", "ดุสิต สถาวร", "WX218 B561 2560", "9786168122020");
    dt.Rows.Add(4, "COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ", "นำชัย ชีววิวรรธน์", "QW168.5.C8 น515c 2563", "9789740217060");
    dt.Rows.Add(5, "Good health & smart life ในวัย 40+", "ไวต์, จอห์น", "WT104 ว967g 2560", "9786160827237");
    gvBib.DataSource = dt;
    gvBib.DataBind();
  }
  
}

เนื่องจากโค้ดตัวอย่างมีการใช้งาน class DataTable และ DataColumn ซึ่งอยู่ใน namespace System.Data เพราะฉะนั้นจะต้อง Import namespace นี้ด้วย

using System.Data;

3. เพิ่มโค้ด jQuery เพื่อควบคุมการแสดง/ซ่อน คอลัมน์ เมื่อมีการคลิก เลือก/ยกเลิก เช็คบ๊อก (โดยในบทความนี้ผู้เขียนขออนุญาตข้ามขั้นตอนการติดตั้ง jQuery ออกไป)

$(function () {

  //bind event click ให้กับ checkbox
  $("[id*=chkCallNo]").click(function () {
		
	//เก็บสถานะของ checkbox ว่าเลือกอยู่หรือไม่
    var isChecked = $(this).is(":checked");
		
	//เก็บ element ของหัวคอลัมน์ CallNo
    var th = $("[id*=gvBib] th:contains('CallNo')");
	
    //ถ้า checkbox ถูกเลือก จะแสดงคอลัมน์ CallNo และถ้าไม่ ก็จะซ่อนคอลัมน์
    th.css("display", isChecked ? "" : "none");
	
    //วนลูปเรคอร์ดที่เหลือทั้งหมด
    $("[id*=gvBib] tr").each(function () {
	  
      //ใช้ลำดับของหัวคอลัมน์ CallNo (th.index) มาหาคอลัมน์ CallNo ที่อยู่ record ข้อมูล 
      //และกำหนดให้ซ่อนหรือแสดงตามการเลือก checkbox
      $(this).find("td").eq(th.index()).css("display", isChecked ? "" : "none");
    });
  });

});

ทดสอบ run ก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูปด้านล่าง

และเมื่อคลิกเช็คบ๊อก Show CallNo ออก คอลัมน์ CallNo ใน Gridview ก็จะหายไป

จากตัวอย่างโค้ดในบทความนี้ จะเห็นว่าการซ่อนหรือแสดงคอลัมน์ด้วย jQuery ไม่ได้มีความยุ่งยาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้

ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย สวัสดีครับ


แหล่งข้อมูลอ้างอิง