ว่าด้วยการนับแถวข้อมูลใน ORACLE

              การนับแถวข้อมูล (Row Count) ในตารางข้อมูล (Table) บน ORACLE จะใช้คำสั่ง SQL พื้นฐานคือ

                            SELECT COUNT(*) FROM table_name;

              แต่ในบางครั้งข้อมูลที่ไม่ปกติหรือการเพิ่มพารามิเตอร์ในคำสั่ง COUNT อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ดังตัวอย่าง

ภาพการสร้างตารางข้อมูล table1 และเพิ่มข้อมูล 7 แถว

              จากภาพเป็นการเพิ่มตารางข้อมูล และเพิ่มข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกันคือ เพิ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน เพิ่มข้อมูลซ้ำกัน เพิ่มข้อมูลที่เป็น NULL ทั้งสิ้น 7 rows

              เมื่อใช้คำสั่งเรียกดูข้อมูลและนับจำนวนข้อมูลพบว่าข้อมูลถูกแสดงถูกต้อง และสามารถนับได้ 7 rows ถูกต้อง

ภาพการแสดงข้อมูลและการนับจำนวนแถวข้อมูลแบบพื้นฐาน

              เมื่อใช้พารามิเตอร์ ALL ในคำสั่ง COUNT จะพบว่าสามารถนับได้ 5 แถว ซึ่งจะหมายถึงการนับเฉพาะแถวที่มีค่าข้อมูล (ยกเว้นแถวที่มี F1 เป็น NULL)

              การทำงานโดยใช้คำสั่ง SELECT COUNT( ALL f1) FROM table1; จะให้ผลการทำงานเหมือนกับการนับโดยระบุเงื่อนไข SELECT COUNT(*) WHERE f1 IS NOT NULL; ดังรูป

ภาพการแสดงข้อมูล และการนับข้อมูลโดยใช้พารามิเตอร์ ALL และการระบุเงื่อนไข WHERE …. IS NOT NULL

              เมื่อใช้พารามิเตอร์ DISTINCT ภายในคำสั่ง COUNT จะพบว่าผลการนับจะแสดงค่าที่ไม่ซ้ำเท่ากับ 4 (ค่าที่นับได้คือ 1,2,3,4) ค่า NULL ใน Row=5,7 ไม่ถูกนับเนื่องจาก NULL ไม่มีค่า

ภาพแสดงการนับข้อมูลและการนับข้อมูลโดยระบุพารามิเตอร์ DISTINCT

              สรุปในเบื้องต้นการนับจำนวนแถวใน ORACLE โดยใช้คำสั่ง COUNT นอกจากจะนับจำนวนแบบง่ายด้วยคำสั่ง COUNT(*) แล้ว เราสามารถระบุพารามิเตอร์ให้มีค่าเป็น ALL หรือ DISTINCT ก็จะให้ผลลัพธ์ของการทำงานที่แตกต่างกันได้