เขียน code ส่ง Line Notify ด้วย C#

เริ่มต้นต้องประกาศ Using ก่อน ดังนี้

using System.Net;
using System.IO;

แล้วใส่ code ตามด้านล่างนี้

private void LineNotify(string lineToken, string message)
{
    try
    {
      string message = System.Web.HttpUtility.UrlEncode(message, Encoding.UTF8);
      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://notify-api.line.me/api/notify");
      var postData = string.Format("message={0}", message);      
      var data = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);      
      request.Method = "POST";
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      request.ContentLength = data.Length;
      request.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + lineToken);
      var stream = request.GetRequestStream();
      stream.Write(data, 0, data.Length);
      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      var responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.ToString());
    }
  }

พารามิเตอร์ที่ต้องส่งมีดังนี้

lineToken วิธีการขอ Line Token ดูได้จากบทความ การส่ง Line Notify ด้วย Command Line

message คือข้อความที่ต้องการจะส่งผ่าน Line Notify

ในการทดสอบฟังก์ชันหรือใช้งานฟังก์ชันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทำการต่อ internet ด้วยถึงจะทำงานได้

ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน

LineNotify(“DwNQ7NQxrG8wgEaoUKvjgWKh1n08rxxxxxx”,”Hello World” );

ผลที่ได้

ถ้าหากต้องการให้ส่ง sticker หรือ รูปภาพไปด้วยให้ใส่ code ตามด้านล่างนี้

private void LineNotify(string lineToken, string message , int stickerPackageID, int stickerID, string pictureUrl)
{
    try
    {
      string message = System.Web.HttpUtility.UrlEncode(message, Encoding.UTF8);
      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("https://notify-api.line.me/api/notify");
      var postData = string.Format("message={0}", message); 
      if (stickerPackageID > 0 && stickerID > 0)
        {
          var stickerPackageId = string.Format("stickerPackageId={0}", stickerPackageID);
          var stickerId = string.Format("stickerId={0}", stickerID);
          postData += "&" + stickerPackageId.ToString() + "&" + stickerId.ToString();
        }
      if (pictureUrl != "")
        {
          var imageThumbnail = string.Format("imageThumbnail={0}", pictureUrl);
          var imageFullsize = string.Format("imageFullsize={0}", pictureUrl);
          postData += "&" + imageThumbnail.ToString() + "&" + imageFullsize.ToString();
        }      
      var data = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);      
      request.Method = "POST";
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      request.ContentLength = data.Length;
      request.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + lineToken);
      var stream = request.GetRequestStream();
      stream.Write(data, 0, data.Length);
      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      var responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.ToString());
    }
  }

พารามิเตอร์ที่ต้องส่งมีดังนี้

lineToken วิธีการขอ Line Token ดูได้จากบทความ การส่ง Line Notify ด้วย Command Line

message คือข้อความที่ต้องการจะส่งผ่าน Line Notify

stickerPackageID กับ stickerID ดูได้จาก sticker_list

pictureUrl คือ url ของรูปภาพที่ต้องการจะส่งผ่าน Line Notify

ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน

LineNotify(“DwNQ7NQxrG8wgEaoUKvjgWKh1n08rxxxxxx”,”สวัสดีชาวโลก” , 1 , 10 , “https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png”);

ผลที่ได้