การส่ง Line Notify ด้วย Command Line

ถ้าจะส่ง Line Notify ต้องมี Line Token ก่อน ซึ่งมีวิธีการขอดังนี้
1. เข้าไปยังwebsite https://notify-bot.line.me/my/
2. Login ด้วย LINE Account
3. คลิกที่ปุ่ม Generate token

4. ตั้งชื่อ Line ที่จะแสดงตอนแจ้งเตือน ในช่องตามรูป

5. เลือกว่าจะ Notify ไปที่ group ใด ซึ่ง group ที่เราเลือกจะเป็นสีเขียว แล้วให้กดปุ่ม Generate Token

6. จะได้ Line Token มาดังรูป

หลังจากได้ Line Token แล้ว ให้เราเปิดโปรแกรม Command Promt ขึ้นมา โดยถ้าเป็น windows10 ให้กดที่รูปแว่นขยายที่ taskbar แล้วพิมพ์ Command Promt แล้วกดที่ปุ่ม open ทางด้านขวา

จะมีโปรแกรมปรากฎดังรูป

ให้ใส่ข้อความดังนี้

curl -X POST -H “Authorization: Bearer Token” -F “message=XXX” https://notify-api.line.me/api/notify

โดยที่ตัวอักษรสีแดงให้ทำการแทนที่ดังนี้
Token แทนที่ด้วย Line Token ที่ขอไว้ตอนต้น
XXX แทนที่ด้วย ข้อความที่ต้องการส่ง

เมื่อใส่ข้อความเสร็จแล้วให้กด Enter

ถ้าส่งข้อความสำเร็จโปรแกรม Command Promt จะขึ้นดังรูป

แล้วที่ Line ก็จะได้รับข้อความดังรูป