[กันลืม] Elasticsearch API พื้นฐาน

INDEX วิธีดูว่ามี index อะไรบ้าง GET /_cat Response เมื่อทราบว่ามี index อะไรบ้าง ต้องการดูรายละเอียด ใส่ query string parameter (qrs) “v”‘ GET /_cat/indices?v Response ต้องการทราบว่า แต่ละ Fields มีความหมายอย่างไร ใช้ qrs ‘help’ GET /_cat/indices?help Response ต้องการแสดงเฉพาะบาง Fields ใช้ qrs ‘h=’ GET /_cat/indices?h=idx,dc,ss&v Response ต้องการดูขนาดจัดเก็บ ใช้ qrs ‘bytes=’ GET /_cat/indices?h=idx,dc,ss&bytes=b&v Response ต้องการเรียงลำดับ ใช้ qrs ‘s=’ และ สามารถกำกับ ‘:desc’, ‘:asc’ GET /_cat/indices?h=idx,dc,ss&bytes=b&s=ss:desc&v … Read more