Day: November 12, 2019

[Share and Tell] การจัดประชุมแบบ E-Meeting ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

1.ชื่อโครงงาน การจัดประชุมแบบ E-Meeting ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 2. เป้าหมาย เพื่อประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams มาช่วยบริหารจัดการประชุมแบบ E-Meeting เพื่อลดและทดแทนการใช้กระดาษ ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสารประกอบประชุม เพื่อผลักดันและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ในองค์กร ความตั้งใจสูงสุดคือเป็นองค์กรต้นแบบในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม 3. เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC/Laptop) สำหรับงานเลขานุการ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพร้อมติดตั้งแอป Microsoft Teams สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (*เพื่อความเหมาะสมในการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมควรใช้โน๊ตบุ๊ค) 4.การดำเนินการ สืบเนื่องจากเป็นนโยบายจากฝ่ายบริหารมอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารเทศจัดหาระบบ E-Meeting มาใช้ในการจัดประชุมต่างๆ ภายในคณะ ทางเลือก 1.พัฒนาเอง…