การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle ผ่าน Access office 365

สำหรับหลาย ๆ ท่านนอกเหนือจากที่ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมเป็นหลักแล้ว อาจจะต้องมีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลด้วย ตัวเองก็เช่นกันต้องทำหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล Oracle อยู่เป็นประจำ จริงๆ มีหลายเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูล เช่น SQL Developer , Toad for Oracle เป็นต้น แต่บางครั้งก็ไม่สะดวกเพราะบางข้อมูลต้องผ่านการจัดการก่อนถึงจะสามารถถ่ายโอนได้ ตัวเองก็มีอีกวิธีคือ ถ่ายโอนผ่าน Access office 365

สำหรับบทความในครั้งนี้ ขอนำเสนอวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle ผ่าน Access office 365 เผื่อใครจะใช้เป็นทางเลือกในการจัดการข้อมูลของ Oracle กันค่ะ

โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

STEP 1

 • ติดตั้ง  Oracle Database 12c Release 2 Client for Microsoft Windows (32bit)
 • ตั้งค่า TNS Service name ในการเข้าถึงฐานข้อมูล Oracle ผ่าน Oracle Net Manager โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เปิดโปรแกรม Net Manager
  • คลิกที่ Local -> Service Naming คลิกเครื่องหมาย +
  • ระบบแสดงหน้าต่าง Net Service Name Wizard
  • ขั้นตอนที่ 1 ตรงช่อง Net Service Name ป้อนชื่อที่ต้องการ เช่น TEST_DB คลิกปุ่ม ถัดไป
  • ขั้นนตอนที่ 2 คลิกเลือก TCP/IP (Internet Protocol)  คลิกปุ่ม ถัดไป
  • ขั้นตอนที่ 3 ตรงช่อง Host Name: ป้อนชื่อฐานข้อมูล Oracle ที่ต้องการ เช่น TEST.PSU.AC.TH  ระบุ Port Number: 1521
  • ขั้นตอนที่ 4 ตรงช่อง Service Name ให้ใส่ชื่อ Service Name ของ Database ที่ระบุในขั้นตอนที่ 3 คลิกปุ่ม ถัดไป
  • ขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย เราสามารถคลิกปุ่ม Test เพื่อทดสอบการ connect กับฐานข้อมูล และคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการการสร้าง Service Naming
ภาพแสดงการตั้งค่า TNS Service name ขั้นตอนที่ 1
ภาพแสดงการตั้งค่า TNS Service name ขั้นตอนที่ 2
ภาพแสดงการตั้งค่า TNS Service name ขั้นตอนที่ 3
ภาพแสดงการตั้งค่า TNS Service name ขั้นตอนที่ 4
ภาพแสดงการตั้งค่า TNS Service name ขั้นตอนที่ 5

STEP 2

 • เปิดโปรแกรม ODBC Data Sources (32-bit)
  • คลิกเลือกแท็บ System DSN คลิกปุ่ม Add…
  • คลิกเลือก driver : Oracle in OraClient 12Home1_32bit ในหน้าต่าง Create New Data Source คลิกปุ่ม Finish
  • ระบบแสดงหน้าต่าง Oracle ODBC Driver Configuration
   • กำหนด Data Source Name และ Description
   • เลือก TNS Service Name จากที่สร้างไว้ในขั้นตอนการตั้งค่า TNS Service name ขั้นตอนที่ 2 (กรณีไม่มีให้เลือกสามารถพิมพ์เองได้)
   • ตรงช่อง User ID ระบุ user / schema  เพื่อ connect เข้าฐานข้อมูล Oracle
   • คลิกปุ่ม OK
ภาพแสดงหน้าต่างการเลือก driver ของ data source
ภาพแสดงหน้าต่าง Oracle ODBC Driver Configuration

STEP 3

 • เปิดโปรแกรม Access office 365
  • คลิกเลือกเมนู External Data -> New Data Source -> From Other Sources -> ODBC Database
  • ระบบแสดงหน้าต่าง Get External Data – ODBC Database
  • คลิกเลือก Link to data source by creating a linked table.
  • คลิกปุ่ม OK
  • ระบบแสดงหน้าต่าง Select Data Source คลิกแท็บ Machine Data Source
  • คลิกเลือก Data Source Name ที่เราได้สร้างไว้แล้ว คลิกปุ่ม OK
  • ระบบแสดงหน้าต่าง Oracle ODBC Driver Connect
  • กรอก Password เพื่อ connect เข้าฐานข้อมูล Oracle คลิกปุ่ม OK
  • ระบบแสดง Link Tables คลิกเลือกตารางที่ต้องการ คลิกปุ่ม OK
ภาพแสดงหน้าจอหลักของ Access
ภาพแสดงหน้้าต่าง Get External Data – ODBC Database
ภาพแสดงหน้าต่าง Select Data Source
ภาพแสดงหน้าต่าง Oracle ODBC Driver Connect
ภาพแสดง Link Tables

จากนั้นตารางที่เราเลือกก็จะมาแสดงให้เราเห็น เราก็สามารถจัดการข้อมูลดังกล่าวผ่าน Access office 365 ได้แล้ว คราวนี้ถ้าต้องการนำเข้าข้อมูลเราก็สามารถใช้ความสามารถของ Access ได้ผ่านตัว Append Query ได้หรือแม้แต่จะปรับปรุงข้อมูลก็สามารถทำได้ผ่านตัว Update Query เป็นต้น

ภาพแสดงตัวอย่าง Linked Table ของฐานข้อมูล PSU_ADMISSION