Day: September 12, 2018

Hardening your HTTP response headers

Introduction HTTP Response headers คือ ค่าของสตริงที่ส่งกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีเนื้อหาตามที่ถูกร้องขอ โดยปกติจะใช้บอกข้อมูลทางเทคนิค เช่น เบราเซอร์ควรแคชเนื้อหา, ประเภทของเนื้อหาคืออะไร, ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ และอื่น ๆ   HTTP Response headers ถูกใช้เพื่อส่งต่อนโยบายความปลอดภัยไปยังเบราเซอร์  ทำให้การเปิดเว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น Header ของ Apache2 ที่ควรต้องใส่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมีดังนี้ Content Security Policy Header เรื่อง Content Security Policy (CSP) ช่วยให้กำหนดต้นทางของเนื้อหาที่อนุญาตสำหรับเว็บไซต์ โดยการจำกัดเนื้อหาที่เบราเซอร์สามารถโหลดได้ ได้แก่ js และ css สามารถสร้าง CSP…

วิธีทำให้โปรไฟล์บน Google Scholar เป็น Public

Google Scholar เป็นบริการหนึ่งของ Google ทำให้เรามีโปรไฟล์  “อีกช่องทางหนึ่ง” เพื่อแสดงผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ในที่ต่าง ๆ  อ่านเพิ่มเติม https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html ปัญหาอยู่ที่ว่า ในการสร้างครั้งแรกโปรไฟล์ (Profile) ของท่าน จะยังไม่ Public หมายความว่า จากหน้า Google จะค้นหาไม่เจอ Google Scholar Profile ของท่านนั่นเอง ( พอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งถามมา เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงเขียนบันทึกนี้ไว้ให้ ) วิธีการทำให้เป็น Public Profile จากหน้า Profile ของท่าน คลิกที่รูป ดินสอ (Edit) ด้านหลังชื่อ คลิก…