Kaggle – วิธีการใช้ Logistic Regression บนข้อมูล Iris

ข้อมูล Iris Dataset มักจะใช้ในการเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน เครื่องมือทาง Data Science โดยเฉพาะ Classification เพราะไม่ซับซ้อน มี 4 ฟิลด์ ที่ใช้เป็น Features และมี 1 ฟิลด์ ที่จะเป็น Class (มี 3 Categories) เริ่มจาก New Kernel ในที่นี้ เลือก Notebook จากนั้น เลือก Add Dataset จากที่เค้ามีให้ หรือ จะ Upload ขึ้นไปก็ได้ จากนั้น ข้อมูลของเราจะมาอยู่ที่  ../input/ ในกรณีเรามีไฟล์ ../input/iris.data จาก Code ที่ให้มาในเบื้องต้น ให้กดปุ่ม Shift+Enter หรือ กดเครื่องหมาย Run ด้าน ซ้ายมือ ก็จะได้ผลดังนี้ จากนั้น … Read more