สร้าง Hadoop และ Spark Cluster เพื่องานด้าน Data Science ด้วย Google Cloud Dataproc + Datalab

จาก Ambari #01: ติดตั้ง Ambari Server , Ambari #02 ติดตั้ง Ambari Agent , Ambari #04 การสร้าง Hadoop ด้วย Ambari บน AWS และ GCP #01 วิธีการสร้าง Virtual Machine บน Google Cloud Platform จะเห็นได้ว่า ก็ยังมีความยุ่งยากอยู่ อีกทั้ง หากต้องการใช้ PySpark ก็ต้องตามติดตั้ง Python Packages ต้องปรับค่ามากมาย และหากต้องการขยายระบบ ก็มีงานต้องทำอีกเยอะ

ในบทความนี้ จะแนะนำอีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้งาน Google Cloud Dataproc ซึ่งจะทำให้เราได้ใช้ Hadoop + Spark Cluster ซึ่งได้รับการทดสอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้ Spark รุ่นต่างๆได้อย่างง่ายได้ ทำให้สามารถโฟกัสไปยัง Data และ กระบวนทำ Machine Learning ได้เต็มที่

 1. ไปที่ Google Cloud Console เพื่อเลือก Project ที่จะทำงานด้วย และเปิดช้งาน Cloud Dataproc และ Compute Engine APIs และ ในที่นี้ จะมี project-id คือ kx-dataproc-01 (สามารถสร้างในชื่อที่ต้องการเองได้)
  https://console.cloud.google.com/
 2. เปิดใช้งาน Google Cloud Dataproc
  https://console.cloud.google.com/dataproc/
 3. เปิด GCLOUD COMMAND
 4. ในที่นี้ จะสร้าง Cluster ชื่อ mycluster ใน project-id ชื่อ kx-dataproc-01 แล้วให้ copy คำสั่งต่อไปนี้ลงไปใน gcloud command แล้วกดปุ่ม Enter
  gcloud dataproc clusters create mycluster --project kx-dataproc-01 --initialization-actions gs://dataproc-initialization-actions/datalab/datalab.sh
 5. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ก็จะได้ Hadoop + Spark Cluster ที่มี 1 Master และ 2 Workers
  ซึ่ง Master จะชื่อว่า mycluster-m
  และ Workers จะชื่อ mycluster-w-0 และ mycluster-w-1
 6. ต่อไป ทำ SSH Tunnel จาก Master คือ mycluster-m Port 8080 ออกมา โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  gcloud compute ssh mycluster-m --project kx-dataproc-01 --zone=asia-southeast1-a -- -4 -N -L 8080:mycluster-m:8080

  โดย
  –project ไว้สำหรับระบุชื่อ project-id
  –zone ไว้ระบุ Zone ที่ Cluster อยู่
  — ไว้เป็นตัวคั่น (separator) ว่าหลังจากนี้เป็นคำสั่งของ ssh
  -4 บอกว่า ติดต่อด้วย IPv4
  -N บอกว่า ไม่ต้องเปิด Shell ของเครื่อง Master
  -L บอกว่า จะ Forward Port 8080 ไปยังเครื่อง mycluster-m ที่ port 8080

 7. จากนั้น เปิด Web Preview on port 8080
 8. ก็จะได้ Google Cloud Datalab ซึ่งติดต่อกับ Hadoop+Spark ที่อยู่บน Google Cloud Dataproc ได้แล้ว

Reference:

https://cloud.google.com/dataproc/docs/tutorials/dataproc-datalab