Day: July 8, 2018

Puppeteer ควบคุมและบันทึกการใช้งาน chrome สำหรับ UI testing

Puppeteer เป็น Node library ที่มีชุดของ API สำหรับการควบคุม Google Chrome หรือ Chromium ผ่าน DevTool protocol ทำงานในรูปแบบ headless โดย default แต่สามารถกำหนดให้ทำงานแบบ full (non-headless) Chrome ได้  ที่สำคัญไม่ต้องทำงานผ่าน Web Driver อีกต่อไป puppeteer สามารถทำงานได้ทุกอย่างที่สามารถทำได้โดย manual บน browser เช่น สร้าง screenshots และ PDFs ของ page Automate…

Visual test automation : Appraise test page

จากบทความ Visual test automation ที่ได้กล่าวถึง Appraise ที่ใช้สำหรับทำการทดสอบการแสดงผลแบบอัตโนมัติในเบื้องต้น ตั้งแต่การติดตั้ง ตัวอย่าง test page, test fixture การเรียกใช้งานการทดสอบ และผลการทดสอบ บทความนี้จะมาลงรายละเอียดในการสร้าง test page Creating test pages Appraise สามารถกำหนดรูปแบบข้อกำหนดการทดสอบสำหรับการทดสอบส่วนแสดงผลได้ไม่ยุ่งยาก โดย Appraise จะทำการอ่านข้อมูลนำเข้า และ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จาก file ที่เขียนในรูปแบบ Markdown แล้วส่งต่อให้กับระบบทำการทดสอบ จากนั้นจะบันทึกภาพการแสดงผลที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบภาพการแสดงผลที่ได้จริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยมีสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดสำหรับการทดสอบ 3 ส่วน คือ input expect output…