ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows

ขั้นตอนการติดตั้ง Django ด้วย Python3 บน Windows ติดตั้ง Python จาก https://www.python.org/downloads/ เปิด cmd โดย Run As Administrator ใช้คำสั่ง python -m pip install django ทดสอบโดยใช้คำสั่ง python -m django –version สร้าง Project ด้วยคำสั่ง django-admin startproject mysite เข้าไปใน project “mysite” directory ด้วยคำสั่ง cd mysite ทดสอบ runserver python manage.py runserver เปิด website: http://127.0.0.1:8000/ เดี๋ยวมาต่อเรื่อง การสร้าง App, การใช้ Database, การ Authentication และการสร้าง … Read more

WordPress Custom Error page

เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล error page ที่แสดงผลใน licensing.psu.ac.th จึงต้องหาทางแก้ไขการแสดง Error page 403 ใหม่ Plug in ชื่อ Custom Error Pages ติดตั้งแล้วเปิดใช้งานให้เรียบร้อย เพิ่มข้อความต่อไปนี้ในแฟ้ม .htaccess ErrorDocument 403 /index.php?status=403 ErrorDocument 401 /index.php?status=401 แต่เนื่องจากไซต์ที่แสดง error 403 ไม่ใช่ licensing.psu.ac.th แต่เป็น bahamut.psu.ac.th ซึ่งอาจจะมีหลายท่านเคยเจอข้อความประมาณ Forbidden You don’t have permission to access /licensing/SW_DVD5_Office_Professional_Plus _2013w_SP1_32-BIT_X64_English_X19-35900.ISO on this server. ฉะนั้นต้องไปสร้าง .htaccess ในพื้นที่ของไซต์ bahamut.psu.ac.th แทน ซึ่งอยู่ที่ /licensing มีข้อความว่า ErrorDocument 403 … Read more

Stencil : Decorators

Component Decorator แต่ละ Stencil component จะต้องขึ้นต้นด้วย @Component() decorator เสมอ โดย import มาจาก @stencil.core package ซึ่งภายใต้ @Component() decorator สามารถกำหนด tag name และ styleUrl ของ component import { Component } from ‘@stencil/core’; @Component({ tag: ‘todo-list’, styleUrl: ‘todo-list.scss’ }) export class TodoList { … } @Component() decorator ให้ความสามารถในการกำหนด CSS classes และ attributes บน componnet ที่สร้างโดยใช้ host option ดังนี้ import { Component … Read more

Visual test automation

ในการพัฒนา software นั้น เรื่อง Look and Feel เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ software ที่ทำงานได้ดียังไม่พอ ต้องดูดีสวยงามและใช้งานง่ายอีกด้วย คำถามที่น่าสนใจคือ จะทำการทดสอบในส่วนของการแสดงผลอย่างไรบ้าง โดยปกติในการทำการทดสอบการแสดงผล จะใช้คนเป็นผู้ทดสอบ มานั่งดู มาใช้งาน แล้วพิจารณาและตัดสินว่า ถูกหรือไม่ ทำให้ต้องใช้เวลาและกำลังคนในการทดสอบค่อยข้างมาก เพราะว่าในส่วนของการแสดงผลนั้นมันยากมาก ๆ สำหรับการทดสอบ มีหลายสิ่งอย่างให้พิจารณา ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละ element แต่ละส่วนงานทำงานและแสดงผลได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อนำมารวมกัน กลับทำงานไม่ถูกต้อง หรือ แสดงผลผิดพลาด การลดเวลาและต้นทุนในการทดสอบลงโดยใช้การทดสอบแบบอัตโนมัติ เป็นสิ่งจำเป็น และต้องมีเครื่องมือช่วย ในบทความนี้ขอแนะนำ Appraise ซึ่ง Appraise นั้นได้นำแนวทางของ Specification by Example มาใช้ นั่นหมายความว่า ในแต่ละ test case ต้องมี concrete example ที่ชัดเจน นำ test case เหล่านี้ไปทดสอบแบบอัตโนมัติ ทำการทดสอบด้วย Google Chrome Headless ซึ่งจะทำการ snapshot ส่วนที่ต้องการเป็นรูปภาพและเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวังหรือไม่ ถ้าผลออกมาไม่ตรงกับที่คาดหวัง Appraise จะแสดงผลที่แตกต่างออกมาให้เห็น จากนั้นจะให้คนมา approve … Read more