ปัญหาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Oracle ไม่ได้ เนื่องจาก Listener

สำหรับผู้ดูแลระบบที่เคยทำงานดูแลฐานข้อมูล Oracle คงเคยเจอกับปัญหาการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลไม่ได้ ซึ่งเมื่อไล่เรียงหาสาเหตุแล้ว ก็มีมากมายหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ปัญหาที่ตัวฐานข้อมูลเอง หรือ ปัญหาทางด้านระบบเครือข่าย ฯลฯ ซึ่งในบทความนี้จะเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอปัญหานี้เช่นกัน โดยสาเหตุนั้นเกี่ยวกับตัว Listener

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่พบปัญหา

ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ว่าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้  ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งจึงทำการตรวจสอบและพบว่าปัญหาเกิดจากการที่ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่พัฒนาด้วย Oracle ได้ โดยที่ระบบเครือข่ายยังใช้งานได้ปกติ ดังนั้นสิ่งที่ทำต่อมาคือการตรวจสอบเฉพาะฐานข้อมูลว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น โดยสิ่งที่ทำคือ

 • ทดลองเชื่อมต่อผ่าน SQL Developer ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle ผลลัพธ์คือ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โดยมีข้อความแจ้งเตือนว่า socket timeout
 • ทดลองเชื่อมต่อผ่าน Enterprise Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลอีกตัวซึ่งได้ติดตั้งมาพร้อมกับตอนที่สร้างฐานข้อมูล  ซึ่งก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกัน และได้ลองสั่ง Startup DB ฐานข้อมูล จากเครื่องมือตัวนี้ อาการผิดปกติก็ยังคงเหมือนเดิม
 • ทดลองเชื่อมต่อผ่าน ผ่าน SQL Plus ซึ่งใช้งานผ่าน command prompt  ปราฏว่าสามารถเชื่อมต่อได้
 • ใช้คำสั่ง expdp เพื่อ dump ข้อมูลมาสำรองไว้ก่อน  สามารถทำได้เช่นกัน
 • แสดงว่าตัวฐานข้อมูลยังสามารถเข้าถึงได้อยู่ จึงพุ่งประเด็นไปที่ Listener เพราะเป็นตัวกลางที่จัดการให้ระบบหรือเครื่องมือภายนอกสามารถเชื่อมต่อมายังฐานข้อมูลได้
 • ทดลอง config Listener ใหม่ ด้วยเครื่องมือ Net Configuration Assistant พบว่าใช้เวลาตั้งค่านานมาก แต่ก็สามารถ config ได้
 • ลอง restart Listener และ Windows แล้ว อาการยังเหมือนเดิม
 • ใช้คำสั่งบน command prompt ที่เกี่ยวกับ Listener ได้แก่ lsnrctl และ tnsping เพื่อตรวจสอบ Listener และ TNS พบว่าใช้เวลานานมาก จึงสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นปัญหาที่ Listener แน่นอน เพราะยังเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านช่องทางบางช่องทางได้

การแก้ไขปัญหา

 • เมื่อได้ข้อมูลจากการตรวจสอบแล้ว ว่ามีปัญหาจาก Listener จึงได้ค้นข้อมูลใน internet เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Listener ที่ใช้เวลานาน พบว่ามีผู้แนะนำให้ตรวจสอบที่ไฟล์ listener.log ใน \app\Administrator\diag\tnslsnr\Win-User\listener\trace (ตัวอย่างนี้จะเป็น path ที่เป็น oracle 11)
  ***หมายเหตุ โฟลเดอร์ Win-User เป็นโฟลเดอร์ที่ต้ังตามชื่อ user ใน Windows
 • ถ้าขนาดไฟล์ถึง 4 GB จะมีปัญหาได้ ให้ทำการหยุด service ของ Listener แล้ว rename ชื่อไฟล์ listener.log  ใหม่ เมื่อ start listener แล้ว ไฟล์ listener.log ก็จะถูกสร้างมาใหม่
 • เมื่อได้ทำการตรวจสอบพบว่าไฟล์มีขนาด 4 GB จริง และได้ทำการแก้ไขตามวิธีที่มีการแนะนำ พบว่าสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ได้เป็นปกติ
 • สำหรับกรณีศึกษาที่มีผู้นำเสนอไว้สามารถเข้าดูได้ผ่าน URL https://vjdba.wordpress.com/2013/09/24/93/