การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลใน Word

เราอาจจะสร้างฟอร์มเพื่อส่งให้ผู้อื่นกรอกเอกสาร ตามฟอร์มที่เราออกแบบไว้ โดยจะต้องไปเรียกใช้ Develper ที่แถบ Ribbon โดยไปที่เมนู File –> Options –> Customize Ribbon เลือก Develper ดังรูป จะเห็นว่ามีแถบ Developer ปรากฏอยู่ เรามาเริ่มสร้างฟอร์มกัน ในที่นี้จะสร้างฟอร์มเล็ก ๆ ดังรูป จากนั้นคลิกแถบ Developer แต่ละ Control ที่จะนำมาใช้ แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้าง หมายเลข 1 เป็นข้อความที่สามารถจัดรูปแบบได้ หมายเลข 2 เป็นข้อความที่กรอกอิสระ หมายเลข 3 เป็นการแทรกรูปภาพ หมายเลข 4 เป็นฟิลด์รายการที่มีตัวเลือก สามารถเลือกได้ หมายเลข 5 เป็นการแทรกฟิลด์แบบมีตัวเลือก เช่นเดียวกับหมายเลข 4 หมายเลข 6 เป็นรูปแบบวันที่ให้เลือก   จากนั้นเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของแต่ละ Control แล้ว เราก็เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการ … Read more