Automation Testing

ในการพัฒนา application ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่จะพบตามมาด้วยก็คือ bug ของตัวระบบอันเนื่องมาจากความเร่งรีบในการพัฒนา ซึ่งการที่จะลด bug ที่อาจจะเกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบ (testing) ในส่วนต่างๆทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาด หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ เข้าสู่ระบบหรือ application การทำ testing ส่วนต่างๆซ้ำทั้งหมดเพื่อหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม code ใหม่ๆ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก อาจจะทำให้ผู้พัฒนาเลือกที่จะทำการ testing เฉพาะส่วน และนั่นอาจนำมาซึ่ง bug ที่เกิดจากส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ทดสอบ การทำการทดสอบแบบอัตโนมัติทำให้สามารถลดเวลาใน testing ลงแต่ยังคงไว้ซึ่งการทดสอบ ส่วนต่างๆทั้งหมด สิ่งจำเป็นที่ควรจะรู้ในการทำ automation test คือการเขียนชุดทดสอบโดยเฉพาะ unit test ที่ดี แต่ละ test case ต้องทำงานได้รวดเร็ว แต่ละ test case มีความเป็นอิสระแก่กัน นั่นคือแต่ละ test case จะไม่เกี่ยวข้องกัน ทำให้สามารถทดสอบแบบสุ่มและแบบขนานได้ แต่สิ่งที่พบเจอเป็นประจำคือ … Read more