Day: May 26, 2018

Angular : Directives

Directives คือ สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปใน Tag ของ HTML ซึ่งจะไปสร้าง behavior ให้กับ DOM หรือ เปลี่ยนรูป DOM จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. Built-in Directive ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วย *ng ที่ Angular มีมาให้ก็จะมีมากมาย อาทิเช่น ng-app : ฺบอกให้ Bootstrap เริ่มทำงาน Angular กับ element ไหน ng-controller : จะใช้ controller จัดการกับ view…