Month: May 2018

การบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 3 : ขั้นตอนการคัดเลือกความต้องการ และความหมายของ State)

จากบทความ การบริหารโครงการโดยใช้เครื่องมือ Team Foundation Server (Phase 2 : การบันทึกความต้องการ) ผู้เขียนได้กล่าวถึงการบันทึกความต้องการโดยใช้เครื่องมือ TFS ไปแล้ว สำหรับบทความครั้งนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงขั้นตอนหลังจากรับความต้องการเข้ามา และจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกความต้องการ และการกำหนด State ในเครื่องมือ TFS การคัดเลือก Backlog items (Backlog items) หลังจากขั้นตอนการรวบรวมความต้องการ หรือ Backlog items จากลูกค้ามาแล้วนั้น Backlog items ที่ได้ทุกข้อจะถูกบันทึกเข้าสู่ TFS ซึ่ง Backlog items ที่ได้มาทั้งหมด อาจจะไม่ถูกเลือกให้ดำเนินการ หรือไม่ต้องดำเนินการด้วยเหตุผลต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้จัดโครงการ กับลูกค้า…

Angular : Directives

Directives คือ สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปใน Tag ของ HTML ซึ่งจะไปสร้าง behavior ให้กับ DOM หรือ เปลี่ยนรูป DOM จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. Built-in Directive ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วย *ng ที่ Angular มีมาให้ก็จะมีมากมาย อาทิเช่น ng-app : ฺบอกให้ Bootstrap เริ่มทำงาน Angular กับ element ไหน ng-controller : จะใช้ controller จัดการกับ view…

Angular : Data Binding & 2-Way Data Binding

Data Binding เป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง Business Logic หรือไฟล์ที่เป็นนามสกุล .ts กับ .html เราจะทดลองสร้างคอมโพเนนท์ใหม่ ชื่อ Calculator ดังภาพที่ 1 ภาพที่ 1 คำสั่งสร้างคอมโพเนนท์ และแก้ไขไฟล์ app.component.html ให้แสดงเฉพาะคอมโพเนนท์ calculator โดยการลบโค้ดทั้งหมดในไฟล์และใส่โค้ดดังภาพที่ 2 ภาพที่ 2 เพิ่ม Tag app-calculator ในไฟล์ calculator.component.html (ภาพที่ 3) เราจะใส่ property binding ใน HTML Tag ให้เป็นไปตามที่เราต้องการโดยการใช้เครื่องหมาย […

Angular with Bootstrap & Component

ในบทความนี้เรานำ Bootstrap มาใช้ในโปรเจค ซึ่ง Bootstrap เป็น CSS Framework ที่ใช้ในการตกแต่งเว็บให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ก่อนอื่นเราต้องติดตั้ง Bootstrap โดยใช้คำสั่ง เปิดไฟล์ angular.json และเพิ่มโค้ดในส่วน styles หลังจากนั้นลองรันแอพ จะเห็นได้ว่า font ของตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไป หากต้องการดูว่า Bootstrap 3 ทำอะไรได้บ้าง สามารถดูได้ที่ https://getbootstrap.com/docs/3.3/ ต่อไปเราจะมาดูกันว่าหลังจากรันแอพแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีการโหลดไฟล์ใดบ้าง ไฟล์แรกที่จะถูกเรียกขึ้นมาก็คือ main.ts ในบรรทัดที่ 11 จะมีการเรียกต่อไปยังโมดูลที่ชื่อ AppModule โดยดูจากการ import ด้านบนแล้วโมดูลนี้ก็คือไฟล์ app/app.module ซึ่งอยู่ที่ src…

ระวังการใช้งานบนเครื่องที่ยังเป็น Windows XP จะถูกติดตั้ง Key Logger ระบาดในมหาวิทยาลัย

ช่วง 2-3 วันนี้ ระบบ PSU Webmail ตรวจพบว่า มีบัญชีผู้ใช้อย่างน้อย 3 ราย ถูกใช้งานจากสิงคโปร์ และตุรกี  แล้วส่ง email ออกไปเป็นจำนวนมาก ระบบตรวจจับได้ จึงทำการ Force Reset Password ของระบบ PSU Email บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวอัตโนมัติ IP ที่ใช้งาน PSU Webmail ดังภาพด้านบน ตรวจสอบแล้ว พบว่า มาจาก 202.189.89.116 จากเครือข่ายของ Twentieth Century Fox ที่ ตุรกี 206.189.89.212 จากเครือข่ายของ Twentieth Century…