Day: May 27, 2017

วิธีติดตั้ง Kubernetes ด้วย CoreOS (ตอนที่ 2 Worker Node)

ถ้าต้องการระบบจัดการ docker container สักตัวต้องทำอย่างไร (ตอนที่ 2)             จากตอนก่อนหน้านี้ รู้จักกับ Kubernetes และวิธีติดตั้ง Kubernetes ด้วย CoreOS (ตอนที่ 1 Master Node)[1] ก็มาต่อด้วยการติดตั้งบนเครื่อง Worker ต่อครับ  วิธีการติดตั้ง Kubernetes Worker Node[2] ทำการติดตั้ง CoreOS บน Worker Node สร้าง directory ดังนี้ sudo mkdir -p /etc/kubernetes/ssl ทำการ copy…