Regular Expression สำหรับเลือก field ที่ต้องการจาก CSV File

ตัวอย่างเช่น มีข้อมูลแบบ a,b,c,d,e ต้องการเฉพาะ Column ที่ 3 นั่นคือต้องการ c ให้ Find ^([^,]*),([^,]*),([^,]*),([^,]*),([^,]*) แล้ว Replace ด้วย \3