Private Cloud with Juju and LXD Workshop

::Juju:: Juju #01 เริ่มต้นใช้งาน Juju Juju #02 วิธีติดตั้ง WordPress Juju #03 วิธีสร้าง Load Balance MySQL Juju #04 วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB Juju #05 วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master Juju #06 เชื่อม MySQL Master-Master เข้ากับ HAProxy Juju #07 กระจายโหลดข้ามเครื่อง