Day: January 17, 2017

การตั้งค่า Font เริ่มต้นใน Word ไม่ต้องคอยเปลี่ยนทุกครั้ง

สำหรับท่านที่อาจจะต้องพิมพ์เอกสารราชการบ่อยๆ ซึ่งต้องใช้ TH Sarabun นั้น คงเป็นเรื่องน่าเบื่อที่จะต้องมาคอยเปลี่ยน Font ทุกครั้ง   อันที่จริงแล้ว ใน Microsoft Word 2016 (ล่าสุด ณ ตอนเขียนบทความนี้) ท่านสามามารถบันทึกรูปแบบเริ่มต้นทั้งฟอนต์, ขนาดฟอนต์ รวมทั้งรูปแบบตัวอักษรไว้เป็นค่าเริ่มต้นได้เลย (Overwrite the Normal.dotm template) ด้วยวิธีการต่อไปนี้ครัช   1. เลือก Font ที่จะเป็น Font เริ่มต้น ในตัวอย่างเลือกเป็น TH SarabunPSK ขนาด 16 แล้วก็คลิกตามลูกศรชี้ 2. กดที่…