การวิเคราะห์ข้อมูล (What-if Analysis)

            ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ What-if ซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ที่อยู่ใน Excel การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ What-if เป็นการเอาสูตรหรือข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกจากสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ 3 แบบ คือ สถานการณ์สมมติ(Scenario), ตารางข้อมูล(Data Table) และการค้นหาค่าเป้าหมาย(Goal Seek) สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลจะรับชุดของค่าข้อมูลเข้า(Input) และประเมินล่วงหน้า เพื่อหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ส่วนการค้นหาค่าเป้าหมายต่างจากสถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลตรงที่ นำผลลัพธ์มาประเมินย้อนกลับ เพื่อหาค่าข้อมูลเข้าที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั้นๆ 1. การค้นหาค่าเป้าหมาย(Goal Seek)             ปกติเวลาคำนวณเราจะคำนวณตามลำดับ เช่น ยอดขาย–ค่าใช้จ่าย = กำไร แต่ Goad Seek ใช้การระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ(Output) แล้วคำนวณค่าข้อมูลเข้า(Input) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ             ตัวอย่าง1 การคำนวณเงินกู้ … Read more

Pass special characters in JavaScript function

ในการพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะพัฒนาด้วยภาษาใดก็ตาม ทุกภาษาจะมี special characters ซึ่ง special characters บางตัวอาจจะถูกระบุให้เป็นตัวแปร หรือ ใช้อักขระพิเศษเพื่อระบุอยู่ลำดับสุดท้ายของข้อความของบรรทัด เป็นต้น   ซึ่งตรงส่วนนี้จะทำให้ประสบปัญหาในการนำ special characters ไปใช้งาน นั่นคือจะทำให้เกิด Error ทำให้โปรแกรมไม่สามารถทำงานต่อได้ ซึ่งJavaScript ก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ประสบปัญหานี้ เช่น การส่ง parameter ผ่าน function ของ JavaScript โดยค่าของ parameter ที่ส่งไปเป็น special characters ทำให้เกิด Error และโปรแกรมไม่สามารถทำงานต่อได้   วันนี้จะขอแนะนำเทคนิคในการแก้ปัญหาดังกล่าว นั่นก็คือ การ Encoding และ Decoding ในที่นี้ผู้เขียนได้พัฒนาในรูปแบบ MVC โดยใช้ JavaScript ในการเรียก Controller จึงใช้วิธีการ Encoding กับ JavaScript และ ทางฝั่ง … Read more

Removing duplicate records by using Oracle’s ROWID

ถ้าคุณมีตารางข้อมูลอยู่ และรู้ว่ามีบางแถวที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ทางไหนเป็นวิธีที่ดีที่จะสามารถหาและกำจัดแถวที่มีข้อมูลซ้ำนี้ออกไปจากตารางของฐานข้อมูล Oracle ?   การหาแถวที่มีข้อมูลซ้ำซ้อน เราสามารถหาข้อมูลแถวที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกันได้โดยใช้คำสั่ง select ดังนี้   select a,b,count(*) from test group by a,b having count(*) > 1; ผลลัพธ์ที่ได้ : A          B   COUNT(*) ———- ———- ———- 1          2        259 2          2          5   จากตัวอย่างในตาราง test นี้เราจะกำหนดว่าให้ค่าในคอลัมภ์ a และ b จะต้องมีค่าไม่ซ้ำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏคือ มีข้อมูลซ้ำ 258 แถว และ 4 แถว   การกำจัดแถวที่มีข้อมูลซ้ำซ้อน เราสามารถกำจัดแถวที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกันได้โดยการใช้ rowid … Read more

อีกหนึ่งวิธีในการกำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันในตาราง

ถ้าคุณมีตารางข้อมูลอยู่ และรู้ว่ามีบางแถวที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ทางไหนเป็นวิธีที่ดีที่จะสามารถหาและกำจัดแถวที่มีข้อมูลซ้ำนี้ออกไปจากตารางของฐานข้อมูล Oracle ? อีกวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ในการกำจัดแถวที่ซ้ำซ้อนกันคือการใช้คำสั่ง select distinct และใส่ข้อมูลที่ได้ลงในตารางใหม่   จากที่เราสามารถตรวจสอบหาข้อมูลแถวที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกันได้โดยใช้คำสั่ง select ดังนี้ SQL> select a,b,count(*) from test group by a,b; ผลลัพธ์ที่ได้ A           B COUNT(*) ———- ———- ———- 1           2       259 2           2           … Read more

การค้นหาสถานที่ด้วย Places search box และแสดงผลภาพจากข้อมูล Street View บน Google Maps

       ความเดิมจากตอนที่แล้วของบทความ “การดึงค่าละติจูดและลองจิจูดของสถานที่ด้วย Places search box บน Google Maps” เพื่อแก้ปัญหาในการดึงค่าละติจูด-ลองจิจูดจากชื่อสถานที่ที่ผู้ใช้พิมพ์ค้นหาไว้ โดยมีการนำ “Places search box” มาใส่ไว้ในแผนที่ที่เราต้องการแทนนั้น ถือเป็นตัวช่วยให้กับผู้ใช้ในระดับหนึ่ง  แต่สำหรับในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอต่อยอดความรู้ดังกล่าว โดยได้ศึกษาและนำวิธีการแสดงผลภาพจากข้อมูล Street view มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานที่จริงที่เลือกได้จากแผนที่ได้ด้วย ซึ่งจะยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ต้องการจะดึงค่าละติจูด-ลองจิจูดจริงหรือไม่ได้อีกทางหนึ่งนั่นเอง ซึ่งวิธีการบางส่วนจะขอยกยอดมาจากบทความก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเรื่องการดึงค่าละติจูด-ลองจิจูดจากการค้นหาโดยใช้ Places search box และจะขอเพิ่มเติมความสามารถในการแสดงผลภาพ Street View  รวมทั้งสามารถคลิกจุดพิกัดใหม่บนแผนที่ เพื่อค้นหาตำแหน่ง สถานที่ตั้ง และรายละเอียด รวมถึงภาพจาก Street View ได้อีกด้วย เพื่อให้การดึงค่าพิกัดใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โดยมีวิธีการดังนี้ ส่วนของสไตล์ชีทในการแสดงผล ขึ้นกับการตกแต่งของผู้พัฒนาแต่ละท่าน <!—ส่วนของ Style Sheets-> <style> html, body { height: 100%; margin: 0; padding: … Read more