What is MongoDB?

       MongoDB เป็น open-source document database ประเภทหนึ่ง โดยเป็น database แบบ NoSQL Database จะไม่มีการใช้คำสั่ง SQL ไม่เน้นในการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่จะเป็นรูปแบบโครงสร้างที่เจ้าของ NoSQL สร้างขึ้นมาเองและจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งจะเก็บค่าเป็น key และ value โดยจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการทำงานเป็นหลัก คิวรี่ข้อมูลได้เร็วขึ้น การทำงานในส่วนของ database จะลดลง แต่จะไปเน้นการทำงานในส่วนของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาแทน  โดย database ประเภทนี้ จะเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ไม่ซับซ้อน การทำงานที่ไม่หนักมาก สามารถทำงานกับระบบที่เป็นการทำงานแบบเรียลไทม์ (Real Time) ได้ดี รูปแบบการจัดเก็บ Collections การเก็บข้อมูล document ใน MongoDB จะถูกเก็บไว้ใน Collections เปรียบเทียบได้กับ Table ใน Relational … Read more

Remote Debugging ASP.NET application

ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน การที่จะ publish เว็บขึ้น server ผู้พัฒนาย่อมมีการทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชันแต่ละ process ผ่าน localhost ก่อนอยู่แล้ว ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้อง ไม่พบ error หรือปัญหาใดๆ แต่ในบางครั้งพบว่า เมื่อ publish เว็บไปแล้ว กลับพบ error ในบางฟังก์ชัน ทั้งที่ฟังก์ชันนั้นผ่านการทดสอบบน localhost ว่าทำงานถูกต้องแล้ว ซึ่งอาจเกิดจาก Environment ในตอนที่เรา run ที่ localhost กับบน server ไม่เหมือนกัน หรือฐานข้อมูลที่ทดสอบกับฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงมีข้อมูลที่ conflict กันอยู่ เป็นต้น ซึ่งบทความนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำ Remote Debugging Tool สำหรับผู้พัฒนาเว็บด้วย ASP.NET Remote Debugging Tool คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ remote debug สำหรับ ASP.NET แอพพลิเคชัน ซึ่งเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่มีชื่อว่า “Msvsmon.exe” … Read more