ขั้นตอนการติดตั้ง HBase บน Hadoop อย่างง่าย

HBase เป็น Database บน Hadoop [1]

จากบทความ ขั้นตอนการติดตั้ง Hadoop Cluster อย่างง่าย จะได้ HDFS อยู่ที่ hdfs://192.168.1.101:9000 แล้ว ก็จะสามารถใช้ HBase บน Hadoop HDFS ได้

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. โคลนเครื่องต้นฉบับ แล้วตั้ง ip address ให้เรียบร้อย เช่น 192.168.1.121
 2. ติดตั้ง HBase (mama shell)
  (mama shell)
  cd ~
  wget http://www-us.apache.org/dist/hbase/stable/hbase-1.2.3-bin.tar.gz
  tar -zxvf hbase-1.2.3-bin.tar.gz
  sudo mv hbase-1.2.3 /usr/local/hbase
  sudo chown -R hduser.hadoop /usr/local/hbase
  sudo mkdir /usr/local/zookeeper
  sudo chown -R hduser.hadoop /usr/local/zookeeper
 3. แก้ไขไฟล์ /usr/local/hbase/conf/hbase-site.xml (hduser shell)
  <configuration>
  <property>
   <name>hbase.cluster.distributed</name>
   <value>true</value>
  </property>
  <property>
   <name>hbase.rootdir</name>
   <value>hdfs://192.168.1.101:9000/hbase</value>
  </property>
   <property>
   <name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>
   <value>/usr/local/zookeeper</value>
   </property>
  </configuration>
 4. ขั้นตอนการ Start HBase (hduser shell)
   /usr/local/hbase/bin/start-hbase.sh
 5. ดูผลการทำงาน จาก Hadoop HDFS ว่าสร้าง /hbase แล้ว
   http://192.168.1.101:50070/explorer.html#/hbase
 6. ใช้งานผ่าน Shell ได้จากคำสั่ง (hduser shell)
   /usr/local/hbase/bin/hbase shell
 7. ขั้นตอนการ Stop HBase (hduser shell)
   /usr/local/hbase/bin/stop-hbase.sh

 

References:

[1] https://hbase.apache.org/