การ Compile ออนไลน์

เมื่อนักพัฒนาระบบต้องการเขียนโปรแกรมภาษาอะไร จำเป็นต้องทำการติดตั้ง Compiler สำหรับภาษานั้น ๆ เสียก่อน Compiler จะทำหน้าที่แปลภาษา Programming ไปเป็นชุดคำสั่งของเครื่อง เพื่อทำงานตามที่นักพัฒนาต้องการ บทความนี้จะแนะนำบริการออนไลน์สำหรับทดสอบ Code ภาษาต่าง ๆ ที่มีชื่อว่า compileonline ซึ่งสามารถทดสอบ Code ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อดูผลลัพธ์ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง Compiler หรือเปิด Developer Tool เอง สำหรับการทดสอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่ะ ขั้นตอน ดังนี้ ไปที่ http://www.compileonline.com/ จากนั้นเลือกภาษา / Develop tool ที่ต้องการ ในที่นี้เลือก C# แสดงหน้าจอ ดังนี้ ตัวอย่าง C# คลิกปุ่ม “Compile” จะแสดงผลดัง Terminal ด้านล่าง –> สีแดง คลิกปุ่ม “Execute” จะแสดงผลดัง Terminal ด้านล่าง … Read more

ขั้นตอนการติดตั้ง HBase บน Hadoop อย่างง่าย

HBase เป็น Database บน Hadoop [1] จากบทความ ขั้นตอนการติดตั้ง Hadoop Cluster อย่างง่าย จะได้ HDFS อยู่ที่ hdfs://192.168.1.101:9000 แล้ว ก็จะสามารถใช้ HBase บน Hadoop HDFS ได้ ขั้นตอนการติดตั้ง โคลนเครื่องต้นฉบับ แล้วตั้ง ip address ให้เรียบร้อย เช่น 192.168.1.121 ติดตั้ง HBase (mama shell) (mama shell) cd ~ wget http://www-us.apache.org/dist/hbase/stable/hbase-1.2.3-bin.tar.gz tar -zxvf hbase-1.2.3-bin.tar.gz sudo mv hbase-1.2.3 /usr/local/hbase sudo chown -R hduser.hadoop /usr/local/hbase sudo mkdir /usr/local/zookeeper sudo chown -R … Read more

ขั้นตอนการติดตั้ง Hadoop Cluster อย่างง่าย

Hadoop เป็น Framework สำหรับสร้างการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) กับข้อมูลขนาดใหญ่ (Large Data Sets) สามารถเริ่มต้นจากทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ไปจนเป็นระบบ Cluster ได้[1] อธิบายง่ายๆได้ว่า Hadoop ประกอบด้วย ส่วนประมวลผลแบบกระจายเรียกว่า YARN (หรือ MapReduce) และ ส่วนเก็บข้อมูลแบบกระจายเรียกว่า HDFS (Hadoop Distributed File System) สำหรับการสร้าง Hadoop Cluster ในบทความนี้ใช้ Hadoop version 2.7.2 บน Ubuntu 16.04 โดย Cluster จะประกอบด้วย 1 Master และ N Slaves โดยจะใช้วิธีการสร้างเครื่องต้นฉบับ แล้ว Clone ไปเป็น Master/Slave ต่อไป 1.ขั้นตอนการสร้างตันฉบับสำหรับการ Clone 1.1. … Read more

การแปลงข้อมูลในรูปแบบ JSON เป็นคลาส JAVA

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง application กับ service ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลบน server โดยส่วนใหญ่ก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้รูปแบบ JSON ซึ่งในส่วนของแอพพลิเคชัน ต้องทำคลาสในการรับข้อมูลพื่อให้สามารถรับข้อมูลและนำไปใช้ได้สะดวกขึ้น ตัวอย่างข้อมูล JSON เช่น [                    {                              “point”: “40.266044,-74.718479”,                              “homeTeam”:”Lawrence Library”,                              “awayTeam”:”LUGip”,                              “markerImage”:”images/red.png”,                              “information”: “Linux users group meets second Wednesday of each month.”,                              “fixture”:”Wednesday 7pm”,                              “capacity”:””,                              “previousScore”:””                    },                    {                              “point”:”40.211600,-74.695702″,                              “homeTeam”:”Hamilton Library”,                              “awayTeam”:”LUGip … Read more