file checksum integrity verifier

Microsoft มี file checksum integrity verifier เป็น command line สามารถดาวน์โหลดมาใช้เพื่อตรวจสอบ file.iso ที่ดาวน์โหลดมาว่ามี md5sum ตรงกับที่หน้าเว็บไซต์แจ้งไว้หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่หยิบเอา file.iso ที่อาจโดนใส่โปรแกรมไว้เนื่องจากเว็บไซต์ที่วางไฟล์ไว้อาจโดยแฮก ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://www.microsoft.com/en-us/download และค้นด้วยคำว่า file checksum integrity verifier แตกไฟล์ออกมาไว้ใน Folder ที่ต้องการ เช่น Downloads นำมาใช้โดยเปิด Command Prompt และพิมพ์คำสั่ง fciv.exe file.iso ดังตัวอย่าง  

การสร้างเว็บแผนที่จุดความร้อน(Hotspot) โดยใช้ WMS บน ArcGIS Server

จากกระแสไฟไหม้พื้นที่ทางการเกษตรทางภาคเหนือของไทย ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลในการเตรียมพื้นดินสำหรับการเพาะปลูกทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศ ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสามารถติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ผู้เขียนจึงได้จัดทำแผนที่ออนไลน์แสดงจุดความร้อน (Hotspot) แบบ Real Time (มีการอัพเดทข้อมูลจุดความร้อนทุกๆชั่วโมง) โดยใช้การนำเข้าข้อมูล WMS (Web Map Service) จากเว็บไซต์ NASA มาดูวิธีการสร้างเว็บแผนที่(Web Map Application) ด้วยการนำเข้า WMS บน ArcGIS Server 10 กันนะคับ ขั้นตอนหลักๆ จะมี 3 ส่วนคือ การสร้างไฟล์นำเข้า WMS ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop การสร้าง Services บน ArcGIS Server การสร้าง Web Map Application บน ArcGIS Server โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/web-services/ คลิกขวาที่ลิงค์ MODIS 1km > Copy link … Read more

วิธีนำไฟล์ iso Linux Mint ลง USB Flash Drive ด้วยโปรแกรม Rufus for Windows

วิธีนำไฟล์ iso Linux Mint ลง USB Flash Drive ด้วยโปรแกรม Rufus for Windows เป็นการทำให้เราสามารถ boot Linux Mint ด้วย USB Flash Drive แทนการ Boot จากแผ่น DVD   ขั้นตอน 1.ดาวน์โหลด Linux Mint ISO file จากที่นี่ http://www.linuxmint.com/ (หรือในม.อ.ที่นี่ https://licensing.psu.ac.th) 2.ดาวน์โหลดโปรแกรม Rufus จากที่นี่ https://rufus.akeo.ie/ Rufus : Create bootable USB drives the easy way 3.นำไฟล์มาวางไว้ที่ Desktop ใช้ได้โดยไม่ต้องทำขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม 4.เสียบ USB Flash Drive 5.เปิดโปรแกรม … Read more