สร้างโปรแกรมทดสอบเว็บแอพพลิเคชันอัตโนมัติด้วย Selenium WebDriver : ตอนที่ 1 การติดตั้ง Web Driver

“Selenium” คือ ชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับทดสอบเว็บแอพพลิเคชันอัตโนมัติ โดยประกอบด้วยเครื่องมือ 4 เครื่องมือ การใช้งานจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทดสอบในแต่ละองค์กร ได้แก่ Selenium Integrated Development Environment (Selenium IDE) Selenium Remote Control (RC) WebDriver Selenium Grid โดยในปัจจุบัน ในส่วนของ Selenium RC (Selenium 1.0) และ WebDriver ได้ร่วมเป็น Selenium ในเวอร์นที่ 2 ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอเรียกว่า Selenium Web Driver เพื่อไม่ให้สับสนกับ Selenium ค่ะ ต่อไปก็ขออธิบายลงไปที่ Selenium Web Driver ต่อไปเลยค่ะ  Selenium Web Driver เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถสร้างโปรแกรมในการทดสอบเว็บแอพพลิเคชันกับ Web browser ได้หลายตัว ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเด่นที่ดีกว่า Selenium … Read more