เกร็ดความรู้ประกอบการกู้หรือย้ายฐานข้อมูล SQL Server

Count record แต่ละ tables ใน database SELECT T.name AS [TABLE NAME], I.row_count AS [ROWCOUNT] FROM sys.tables AS T INNER JOIN sys.dm_db_partition_stats AS I ON T.object_id = I.object_id AND I.index_id < 2 ORDER BY I.row_count DESC หา Trigger ทั้งหมดในทุกๆ tables ใน Database SELECT [so].[name] AS [trigger_name], USER_NAME([so].[uid]) AS [trigger_owner], USER_NAME([so2].[uid]) AS [table_schema], OBJECT_NAME([so].[parent_obj]) AS [table_name], OBJECTPROPERTY( [so].[id], ‘ExecIsUpdateTrigger’) AS … Read more

การกู้ Suspect Database ของ SQL Server

Recovery SQL Server Suspect Database สาเหตุของ Suspect Mode การที่ฐานข้อมูล SQL Server เข้าสู่ Mode Suspect นั้นมีได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ Hardware เกิดความเสียหาย มีการปิด (Shutdown) ฐานข้อมูลที่ไม่เหมาะสม คือปิดโดยที่ยังมีกระบวนการทำงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือมีบาง Transaction ค้างอยู่ เกิดความเสียหายกับ Database Files (*.mdf,*.log) SQL Server ไม่พบ Device ที่เก็บ Files SQL Server ไม่พบ Database Files Database Resource ถูกใช้งานอยู่โดย Operation System ไม่มีพื้นที่มากพอใน Page space ที่มีการเพิ่ม (Insert) ข้อมูลเข้าไป วิธีแก้ปัญหา แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีอะไรผิดปกติที่เกิดจาก Devices หรือ … Read more

จดหมายหลอกลวง 14/7/58

หากท่านได้รับจดหมายลักษณะเช่นนี้ เป็นจดหมายหลอกลวง ห้ามคลิก Link หรือกรอกข้อมูลใดๆเด็ดขาด มิฉะนั้นบัญชีของท่านจะโดนปิดทันที หากใครคลิกไปแล้ว จะเจอกับหน้านี้ ให้รู้ไว้เลยว่า โดนหลอกแล้ว หากใคร พลาดกรอกข้อมูลไปแล้วให้ทำการ Reset Password ที่ https://webmail.psu.ac.th ทันทีครับ