แทนที่ข้อความ ด้วยค่าใน Google Sheets

เปิด Google Sheets : GASWS1 สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Salary” ใส่ข้อมูล A1 = “Firstname” B1=”Lastname” C1=”Email” D1=”SalaryDetail” E1=”Salary” F1=”TransferDate” จากนั้น ให้กรอกข้อมูลต่างๆ จำนวน 5 แถว ดังภาพ สร้าง Sheet ใหม่ ชื่อ “Template” ใส่ข้อมูล A1: เรียน คุณ{Firstname} {Lastname} A2: จะมี {SalaryDetail} จำนวน {Salary} บาท โอนให้คุณในวันที่ {TransferDate} A3: จึงเรียนมาเพื่อทราบ A4: การเงิน เมนู Tools > Script Editor… เมนู File > New > Script File … Read more