เริ่มต้นใช้งาน GAS Editor

เปิด https://drive.google.com แล้ว Login คลิกปุ่ม New > Google Sheets ตั้งชื่อไฟล์: GASWS1 เมนู Tools > Script Editor เลือก Blank Project ตั้งชื่อโปรเจค : myproject1 เมนู File > New > Script File ตั้งชื่อ: myscript1 แก้ไข myFunction() ตามนี้ function myFunction() { Logger.log(“Hello World”); } เมนู File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl+s เมนู Run > myFunction ดูผลได้ที่ เมนู View > … Read more