การทำ Wireframe

ในการพัฒนาเว็บไซต์ จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลักๆ ได้แก่ 1. ทีมพัฒนาเว็บไซต์ หรือโปรแกรมเมอร์ อาจจะมีคนเดียว หรือทำงานกันเป็นทีมก็ได้ และ 2. ผู้ใช้ หรือลูกค้า จะเป็นผู้กำหนดความต้องการของเว็บไซต์ หลังจากที่ทีมพัฒนาเก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้า และได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการแล้ว ขั้นตอนถัดไป ก็จะเป็นการวางแผน ออกแบบ Layout คร่าวๆ ก่อน เพื่อให้ทีมพัฒนามีความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทั้งยังสามารถนำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของเว็บไซต์ก่อนการลงมือออกแบบเว็บไซต์ และเขียนโค้ดจริง  เราเรียกกระบวนการออกแบบ Layout และนำเนื้อหาคร่าวๆ ในเว็บไซต์มาจัดเรียงบน Layout นี้ว่า “การทำ Wireframe” การทำ Wireframe นั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัว นักพัฒนาแต่ละคนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่มีวัตถุประสงค์ในการทำที่เหมือนกัน คือ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ ทำให้ทีมเข้าใจตรงกัน และพัฒนาไปในทางเดียวกัน ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ทำ Wireframe ที่ทำได้ง่ายที่สุด คือการใช้ดินสอ วาด Layout ลงบนกระดาษ และจัดเรียงเนื้อหาคร่าวๆ ดังรูป หรือจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทำ Wireframe จะมีให้เลือกใช้มากมาย … Read more