Day: November 10, 2014

วิธีใช้ Google Sheets เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้จำนวนมากบน GAFE

[บทความนี้ สำหรับผู้ที่มี Admin Privilege ขึ้นไป] วิธีใช้ Google Sheets สร้าง Account ใหม่ลงใน Sub Organization ของ GAFE เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้จำนวนมาก ได้แก่ ตั้งรหัสผ่านใหม่ ไม่บังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านในครั้งแรกที่เข้าระบบ ย้าย Organization Unit ไปอยู่ภายใต้ /Students ใน Admin Console ของ Google Apps จะมีเครื่องมือ Users เพื่อใช้ในการจัดการผู้ใช้ แต่เครื่องมือที่มีอยู่ มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถเขียนเงื่อนไขในการกรองเอาเฉพาะ Email Address ของผู้ใช้ที่ต้องการได้…