Day: May 22, 2014

การติดตั้ง Lighttpd + PHP5 บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Lighttpd Web Server 1. ทำการติดตั้ง Lighttpd ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ # sudo apt-get install -y lighttpd 2. ให้ทำการ Restart Lighttpd ด้วยคำสั่ง # sudo service lighttpd restart 3. ทำการทดสอบเข้าใช้งาน HTTP โดยพิมพ์คำสั่ง http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ เช่น http://192.168.99.1 4. ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อเปิด site ดังนี้ sudo lighttpd-enable-mod…

การติดตั้ง Apache2 + PHP5 บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Apache2 Web Server 1. ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ # sudo apt-get install -y apache2 2. ให้ทำการ Restart Apache ด้วยคำสั่ง # sudo service apache2 restart จะเห็นได้ว่าจะมี Warning เกี่ยวกับ Domain Name ไม่ต้องตกใจครับ สามารถใช้งานได้ แต่เพราะยังไม่ได้จด Domain ให้กับ IP เครื่องที่ติดตั้ง ทุกครั้งที่ Restart…

Server High Availability คืออะไร

“เคยได้ยินคำว่า Server เรามี Uptimeถึง 99% ไหม”  High Availability มีชื่อย่อในวงการสั้น ๆ ว่า HA องค์กรหรือหน่วยงานมากมายในปัจจุบันมีการวัดประสิทธิภาพการให้บริการด้วย HA โดยจะมีหน่วยการวัดที่เรียกว่า Uptime ซึ่งคิดจากเวลาเป็น % ของการให้บริการ โดยมีชื่อเรียกระดับการให้บริการตามตารางดังนี้ Availability % Downtime per year Downtime per month* Downtime per week 90% (“one nine”) 36.5 days 72 hours 16.8 hours 95% 18.25…